Звіт

перед   громадськістю

   диектора   Лиманської  загальноосвітньої школи

  І-ІІІ ступенів  № 5

за  2019-2020  навчалний  рік

Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації державної політики у сфері освіти згідно ст. 53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Державного стандарту початкової освіти», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад» власного Статуту та інших нормативних документів, що не суперечать законодавству України в галузі освіти.       І найважливіше, школа існує для дитини. Саме учень є тим центром, навколо якого обертаються всі системи шкільної галактики.

Педагогічним колективом школи забезпечується реалізація державних стандартів, здійснюється теоретична і практична підготовка з предметів навчального робочого плану з метою максимального розвитку інтелекту, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування розвинутої духовності, фізичної досконалості, естетичної, правової, моральної та екологічної культури.

У 2019-2020 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту освітнього процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків. Підвищення ефективності якості внутрішкільного контролю і управління забезпечувалося основними документами планування роботи: перспективним, річним, робочим навчальним, місячним планами.

Робота педагогічного колективу була спрямована  на реалізацію основних  завдань: Протягом 2019/2020 н.р. робота педколективу  була спрямована на реалізацію основних завдань, затверджених на стартовій педраді:

 1. Забезпечити підвищення якості навчання під час навчально-виховного процесу шляхом створення оптимальних умов  для творчого розвитку особистості кожного учня.
 2. Вчителям-предметникам забезпечити підвищення якості навчання під час освітнього процесу шляхом:
 • формування високої навчальної мотивації та потреби в освіті, самоосвіті, самореалізації учнів;
 • впровадження нових і дієвих  форм роботи з обдарованими, талановитими і здібними учнями;
 • підвищення якості підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової  атестації;
 • системного використання ефективних педагогічних технологій;
 • організації та проведення ефективного контролю та самоконтролю результатів навчальної діяльності;
 • створення умов для формування успішних, конкурентоздатних, професійно зорієнтованих випускників.
 1. Спрямувати науково-методичну роботу на реалізацію основних положень Концепції «Нової Української Школи», методологічну  переорієнтацію навчально-виховного процесу на забезпечення потреб особистості в самовизначенні й самоствердженні в умов переходу на новий зміст освіти.
 2. Посилити відповідальність кожного учителя за підготовку і результативність участі школярів в предметних олімпіадах, творчих конкурсах різних рівнів і напрямків.

Стан і розвиток шкільної мережі

Сьогодні, говорячи про спрямованість освіти на приведення  її у відповідність до європейських стандартів, потреб сучасного життя, ми бачимо ряд проблем, які потребують термінового вирішення як на місцевому, так і на державному рівні. Зусилля  педагогічного колективу школи були спрямовані на виконання завдань, визначених у вище названих документах: формування життєво – необхідних орієнтацій, збереження  і зміцнення  морального, фізичного і психічного здоров’я вихованців, формування у учнів бажання і уміння вчитись,  виховання потреби і здатності до навчання упродовж усього життя, різнобічний  розвиток  особистості школярів на основі виявлення їх задатків і здібностей, стимулювання їх  самоосвітньої діяльності, виховання школяра як людини моральної, відповідальної, людини культури з розвиненим естетичним і етичним ставленням до самої себе і навколишнього  світу. Першочергова увага приділялась формуванню мережі класів, яка б відповідала освітнім потребам населення в мікрорайоні  школи. Завдяки цьому збереглась мережа класів. Педагогічний колектив працює у тісній співдружності з батьками. У школі створена, батьківський комітет, профспілковий комітет, які постійно діють. Щорічно розділяють функціональні обов’язки між членами адміністрації, розроблені та доведені до працівників школи посадові інструкції, оформлені відповідно до вимог.

На початку 2019-2020 навчального року  в закладі було відкрито 15 класів, із них 1-4-х – 8 класів, 5-9-х – 5 класів, 10-11-х – 2 клас.  Мова навчання – українська. Середня наповнюваність учнів у класах складала 22 . На 01.09.2019 р. кількість учнів становила 336 учнів.  Станом на 01.07.2020 р. кількість учнів становить 360  учнів. Контингент учнів збільшився в порівнянні з минулими роками.

Організація індивідуального навчання

Встановлено, що індивідуальна форма навчання у школі здійснюється відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання   в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 року № 8,  зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.02.2016 за № 1849\28314 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 624 від 06.06.2016р., №635 від 24.04.2017р., з урахуванням наданої довідки ЛКК та  заяв батьків учнів з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти, з урахуванням індивідуальних здібностей та стану здоров’я учня, було організовано індивідуальне навчання у 8 та 2 класах

В навчальному  закладі, згідно з вимогами Положення про індивідуальну форму навчання, навчання організовано на підставі заяв батьків, наказів директора школи, медичних документів. Для організації індивідуального навчання складено навчальні плани на кожного учня відповідно до Освітніх програм та навчальних планів, які затверджені директором навчального закладу. Розклад занять складено з урахуванням індивідуальних особливостей та стану здоров’я учнів та погоджено з батьками дітей. Кількість годин на індивідуальне навчання, на кожного учня, визначено  «Положенням  про індивідуальну форму навчання».

Організація навчання з учнем 2-б класу здійснюється з 02.09.2019 року до 29.05.2020р. на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від  21.03.2018 № 268, під керівництвом Савченко О.Я. -5 годин  на тиждень, вчителем початкових класів Ковалькової В.В.

За бажанням батьків, при врахуванні особливостей розвитку дитини здійснюється залучення дитини до участі у виховних загальношкільних та класних заходах. Для здійснення обліку занять з учнем, який навчається за індивідуальною формою навчання, та його досягнень, для виконання індивідуального навчального плану та програм заведено окремий журнал встановленого зразка. Вчитель 2-б класу Ковалькова В.В. вчасно, грамотно і охайно здійснює усі записи. Теми проведених уроків у журналі співпадають з календарно-тематичним плануванням учителя та освітньою програмою, оцінювання учня згідно з рекомендаціями МОН, критеріями та вимогами до знань учнів здійснюється вербально. Батьки учня в кінці навчального року   отримали свідоцтво досягнень

Організація навчання з учнем 8-го класу здійснювалося  з 02.09.2019 по 29.05.2020 року на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від  20.04.2018 № 405 (додаток 1) -14 годин  на тиждень, класний керівник Рибалко Т.О. .

Практичний психолог Давиденко Є.А.  здійснює психолого-педагогічний супровід дітей, які навчаються за індивідуальною формою навчання.

Організація інклюзивного навчання

Інклюзивне навчання у закладі у 2019-2020 н.р. організовано для двох учнів з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізації та інтеграції в суспільство, у 3 класі 2019-2020 н.р. затверджено індивідуальний навчальний план на основі наказу МОН України від 26.06.2018 № 693 «Про затвердження Типової освітньої програми ЗЗСО  І ступеня дітей з особливими освітніми потребами» (додаток 14) з урахуванням висновку та рекомендацій психолого-медико-педагогічної консультації на 2019-2020 н.р.

З метою забезпечення кваліфікованої допомоги в засвоєнні навчального матеріалу учениці з особливими освітніми потребами  в інклюзивному класі у штатний розпис введено 1ставку посади асистента вчителя. В інклюзивному класі педагогічний процес здійснюють вчитель-класовод Казмірчук Л.І., вчитель музичного мистецтва Олійник В.В., «асистент вчителя»  Глушко Т.О. Психологічний супровід забезпечують практичний психолог Давиденко Є.А.  з 07.09. 2019 року, згідно заяви батьків. Для підвищення професійного рівня педагогічних працівників щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання адміністрація школи забезпечувала фахівцям можливість навчатись. Глушко Т.О. пройшла КПК при облІППО для асистентів інклюзивного класу,вчитель Казмірчук Л.І. серію вебінарів щодо роботи в інклюзивному класі.

На ученів оформлено портфоліо, розроблено індивідуальну програму розвитку, для дітей із порушеннями інтелектуального розвитку – індивідуальні модифіковані навчальні плани. Дівчинка отримує фахову допомогу у спеціалістів ІРЦ, тому прослідковується позитивна динаміка розвитку та навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами.

Для роботи  в інклюзивному класі була створена команда психолого-педагогічного супроводу дитини  з особливими освітніми потребами( наказ №183 від 31.08.2019 року). Згідно цього положення команда супроводу забезпечувала супровід навчання і виховання дітей.

У рамках консультативного пункту для базі школи асистентом вчителя, психологом та адміністрацією закладу освіти проводяться консультації для батьків дітей з особливими освітніми потребами щодо переваг інклюзивного навчання. Підготовлено методичні рекомендації для вчителів «Діти із затримкою психічного розвитку», поради та рекомендації для батьків

Організація профільного навчання

На виконання наказу Міністерства освіти і науки молоді та спорту № 854 від 11.09.2009 р. «Про затвердження нової редакції концепції профільного навчання у старшій школі» були реалізовані заходи з профільного навчання учнів 10-11 кл.,  протягом  чотирьох років школа має профіль –  українська філологія. Щороку учнів школи  підтверджують  профіль : результативність  якості знань з української мови та літератури вище 60% як річного оцінювання, так і оцінок ДПА і ЗНО.

Результатом впровадження профільного навчання є вступ дітей до вузів для подальшого навчання з обраних профілів:

Рік вступу Клас Кількість учнів З них вступило до профілю
2014 11 10 6
2015 11 17 11
2016 11 18 11
2017 11 15 6

Щорічно 1-2 випускника вступають до навчальних закладів на педагогiчнi   спеціальності, у 2016 році їх кількість збільшилася до 6.

Виконання статті 10 Конституції України, Закону України «Про мови»

Реалізовані практичні заходи щодо впровадження в закладі мовного законодавства, закріплення статусу української мови як державної. Навчально-виховний процес здійснюється українською мовою.

Щодо виконання Закону України «Про мови» слід відзначити, що ЗОШ № 5 – заклад з українською мовою навчання.

Протягом року проводилася роз’яснювальна робота серед батьків, учнів та вчителів щодо Закону України «Про мови». Щорічно перевіряється виконання цього Закону та статті 10 Коституції України, стан викладання української мови та літератури та проведення позакласної роботи з рідної мови.

Документація закладу ведеться українською мовою. У кожному класі оформлені куточки державної символіки, всі виховні заходи проводяться українською мовою. Учні школи брали участь у шкільних та районних конкурсах імені Петра Яцика, імені Т.Г.Шевченка, олімпіадах  з української мови та літератури. У березні 2020 р. проведена декада української мови та літератури, присвячена Т.Г. Шевченку. У рамках декади було організовано виставку репродукцій картин Шевченка-художника, конкурс на кращу стінівку, присвячену його творчості, та конкурс читців творів Кобзаря.

 Кадрова політика 

школи спрямована на:

 • реалізацію основних напрямків модернізації системи освіти;
 • розвитку та вдосконаленню творчого потенціалу педагогічних працівників;
 • вдосконалення нормативно-правової бази професійної діяльності освітян;
 • оволодіння педагогічними працівниками сучасними інформаційними технологіями;
 • періодичне оновлення і взаємоузгодження змісту підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;
 • поліпшення системи стимулювання професійного зростання педагогічних і науково-педагогічних працівників, можливість вивчення іноземних мов.

 

В школі на початок 2019-2020 н.р. нараховувалось 27 педпрацівника, із них 2 сумісника, 25 основних  працівників, ще 1 перебуває у відпустці по догляду за дитиною

 

Склад кадрів за кваліфікаційними категоріями

 

Кваліфікаційна категорія
Вища         I       Спеціаліст Бакалавр Старший учитель
5 11     5               5            1 5

 

 

Аналіз плинності педагогічних кадрів

Кількість педпрацівників
Навчальний рік

2019-2020

прибуло 3
вибуло 3

 

Позитивні тенденції:

 • стабільність кадрового складу,
 • низька плинність,
 • наявність фахової підготовки у всіх працівників.

Всі педагогічні працівники школи мають фахову освіту, серед яких – 26 вищу педагогічну, 1– бакалавр. Ефективно здійснювалася кадрова політика. На початок 2019/2020 н.р. школа була забезпечена штатними працівниками на 100 %.

 

        Методична робота

На виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Указу Президента України від 25.06.2013 №344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», Постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 №385 «Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року»,  Концепції Нової української школи, затвердженої рішенням колегії МОН України 27.10.2016, Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, затвердженої наказом МОН від 16.06.2015 №641; Державних стандартів початкової загальної освіти та базової і повної середньої освіти, з метою розбудови нового освітнього середовища, вдосконалення професійної майстерності педагогів, покращення  якості надання освітніх послуг, забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді методична робота з педагогічними працівниками протягом 2018-2019 навчального року проводилася відповідно до  плану обласного ІППО,  плану міського методичного центру, планів  міських методичних об’єднань  та плану роботи закладу освіти.

Згідно з річним планом школи на 2019-2020 навчальний рік педагогічний колектив працює над єдиною методичною проблемою — ««Розвиток ключових компетентностей учнів та формування професійної мобільності педагогічних працівників школи у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». Педагоги закладу підвищували свій професійний рівень під час участі в обласних методичних заходах. Стали учасниками обласних творчих лабораторій: Головко А.В. – ”Сучасні тренди в освіті” кластер “НУШ: Навички педагога наступного десятиліття”; Пендюх С.В. – ” Сучасні тренди в освіті” кластер “НУШ: – Навички педагога наступного десятиліття”; Панасюк С.О. –  «Єврохаб – модель сучасної комунікації»; Наумова О.В. – кластер «НУШ: Навички педагога 21 століття».

Згідно Закону України «Про освіту» педагоги школи підвищували свій кваліфікаційний рівень через онлайн-курси  та  тренінги.  Вчителі успішно пройшли онлайн-курси на платформах ЕdErа,   Prometheus,  вебінари на платформах «На урок», «Всеосвіта». Педагоги школи також підвищували кваліфікацію при Донецькому обл.ІППО,  Інституті модернізації якості освіти.

Методична робота була організована відповідно до  наказу № 253 від 26.09.2019 року «Про організацію методичної роботи з  педагогічними працівниками у 2019-2020 навчальному році».

Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада (голова Головко А. В.) та  4 методичних об’єднання: учителів предметів суспільно-гуманітарного та художньо-естетичного циклу (керівник Сіренька Н.С.); учителів природничо-математичного циклу (керівник Рибалко Т. О.); учителів початкової школи (керівник Летенко О. О.);  класних керівників (керівник Наумова О. В.). У цілому роботу ШМО  2019-2020 навчального року можна вважати задовільною.

Аналіз результатів методичної роботи за 2019-2020 навчальний рік засвідчив наступне.

Деякі учителі опікувалися науково – методичною роботою на обласному рівні.

Пендюх С. В., Головко А. В. за підсумками роботи ОТЛ “Сучасні тренди в освіті”, кластер “НУШ: Навички педагога наступного десятиліття”. Заняття 1, розробили по 5 тренінгових вправ на тему лідерства.

Шепілова І. В.

 • учасник ОТЛ «Сучасні тренди в освіті» кластер  «Цифровий дизайн» сертифікат (листопад 2019р., 18 год.)
 • учасник обласної управлінської майстерні “Менеджмент у Новій українській школі” (лютий 2020рр.)
 • учасник семінару “Діяльність керівників щодо організації ефективного та безпечного освітнього середовища” (лютий 2020р.)

Пендюх С. В. Учасниця он-лайн конференції при Інститут модернізації якості освіти. Дистанційний курс STEM-школа-2020. Виступ на заключному семінарі з розробкою STEM-уроку при ОТЛ “Сучасні тренди в освіті”, кластер “STEM-освіта”

Панасюк С. О. учасниця ОТЛ «Єврохаб – модель сучасної комунікації». Перше установче заняття кластера «Єврохаб – модель сучасної комунікації»

Шеїн Ю. Л. учасник ОТЛ «Сучасні тренди в освіті» кластер  «Цифровий дизайн», отримала сертифікат

Розміщення педагогами друкованих матеріалів у фахових виданнях

Шепілова І. В. Листопад 2019р – «Сучасні тренди в освіти. Цифровий дизайн.» У 8 ч. Ч 5/ Укл. В.В.Литвин – Краматорськ:Витоки,2019.-84 с. – розробки уроків з української літератури освіти включені до збірника, який представлено на ХІ Міжнародному конгресі освітян м. Київ «Інноватика в  освіті»

Шеїн Ю. Л. «Сучасні тренди в освіти. Цифровий дизайн.» У 8 ч. Ч 5/ Укл. В.В.Литвин – Краматорськ:Витоки,2019.-84 с. – розробки уроків з громадянської освіти включені до збірника, який представлено на ХІ Міжнародному конгресі освітян м. Київ «Інноватика в  освіті»

Розміщення педагогами матеріалів на власних сайтах

Шепілова І. В. має блог директора https://shepilovairina.blogspot.com/

Шеїн Ю. Л. Керівник блогу вчителів історії https://ushein.blogspot.com/

Власний сайт “Дистанційна освіта”

 

Участь педагогів у обласних заходах, Всеукраїнських конференціях

Олійник В. В. участь в Онлайн семінар-практикум:«Удосконалення педагогічної майстерності шляхом упровадження передового педагогічного досвіду в умовах дистанційного навчання» при обліППО.

Панасюк С. О. Створила відео до Всеукраїнського фестиваля “Європейська осінь”

Кайгородов К. М. Обласна інтернет-конференція “Дистанційні технології трудового навчання”

Шеїн Ю. Л.:

– матеріали ОТЛ  (збірка уроків Шеїн Ю.Л.)представлена на V конгресі освітян Донеччини м. Краматорськ

-учасник обласного  семінару «Радянське минуле. (Пере)осмислення історії:Міжнародний конкурс учнівських проектів з історії у 2019-2020 н.р.»;

– інструктивно-методична нарада «Регіональний методичний посібник курсу «Громадянська освіта», 10 клас апробація», учасник апробації посібника.

– розробка  уроку для навчального посібника «Голодомор 1932-1933 років як геноцид українського народу» Лист облІППО від   28.04.2020     №  379/08.3 «Щодо підготовки вчителями уроків з тематики Голодомору»

Рибалко Т. О. 15.05.2020р. майстер-клас «Ейдетика – швидка допомога вчителю біології» (майстер – Грипась О.В., учитель біології, заступник директора Лиманської ЗОШ №4)  для  керівників МО, учителів біології, екології. Місце проведення: вебпростір за посиланням

  Шаля К. І. Науково-практична конференція Видавничий дім “Освіта”: “Виклик сьогодення -потреба в новому освітньому забезпеченні НУШ.”(03.03.2020р) Сертифікат учасника.   Всеукраїнська Віртуальна педрада “Ранок”:  Особливості дистанційної освіти: що,як,навіщо.(19.03.2020р.) Сертифікат учасника.

Ронжина Л. І. Всеукраїнський фонд “Діти –  наше майбутнє” ,II -й Всеукраїнський  конкурс авторських віршів “Золоте перо – 2019”. Диплом учасника.

Всеукраїнська інтернет – конференція “Ефективна взаємодія в освіті : інструменти та прийоми” Платформа “На Урок” 15 – 16.05. 2020

         Ковалькова В. В. Українська федерація “Спорт заради розвитку”  Зональний навчально – розвивальний воркшоп “Впровадження нової концепції “Спорт заради розвитку та миру” ( 8 год ),19.02.2020, Обласний Web-марафон “Спорт заради розвитку та миру” ( 8 год),06.02.2020.

 

Педагоги закладу взяли участь у фахових Всеукраїнських конкурсах

Рибалко Т. О. Всеукраїнський конкурс «Творчий учитель – обдарований учень» (результати у серпні)

Педагоги закладу взяли участь у фахових обласних конкурсах

 Шеїн Ю. Л. «Вчитель року-2020» номінація історія І м.-міський етап,учасник обласного етапу.

Педагоги закладу взяли участь у фахових Інтернет конкурсах

Олійник В. В. Web-марафон “Спорт заради розвитку”-2018-2019рік

Розміщення педагогами матеріалів  на інтернет сайтах

Шепілова І. В. має сертифікат №_00022053 про публікацію матеріалу (розробка уроку з української літератури 9 клас) на сайті «шкільний портал» (03.10.2019 р.)

Пендюх С. В. “На урок”. Розробка STEM-уроку з геометрії “Властивості медіани трикутника. Мобіль”

Кондратьєва Н. В.

 1. Сайт “На урок” Урок зарубіжної літератури у 6 класі.”Динаміка образу Скруджа за повістю Діккенса “Різдвяна пісня в прозі” 2018 р. Сертифікат № ДБ 180958560
 2. Сайт “На урок” Урок зарубіжної літератури у 11 класі. Презентація “Трагічне кохання Фауста і Маргарити” Сертифікат № ДБ 1906112417.   2019 р.

Олійник В. В.

 1. facebook Web-марафон “Спорт заради розвитку”
 2. Розробка онлайн тестів на сайті”На урок”-2019-2020навч.рік

Шарудило О. М. має сертифікат базового рівня про створення та використання у своїй роботі інтерактивних онлайн-тестів «На Урок»

Панасюк С. О. Розміщення власних розробок на сайті «На урок»

Кайгородов К. М. Публікація на сайті naurok.com.ua авторського матеріалу: розробки уроків образотворчого мистецтва “Орнамент. Витинанка. Прикраса інтер’єру”; “Витинанка. Композиція “Сніжинка”; кросенс до уроку “Орнамент. Витинанка. Прикраса інтер’єру”

Рибалко Т. О. :

 1. Сертифікат базового рівня про створення та використання у своїй роботі інтерактивних онлайн-тестів «На Урок»

2.Сертифікат рівня практик, який підтверджує, що учитель є прогресивним та активним, створює і використовує в роботі сучасні інтерактивні технології- онлайн-тести «На Урок»

Погребняк В. О.

1.Сертифікат базового рівня про створення та використання у своїй роботі інтерактивних онлайн-тестів «На Урок»

2.Сертифікат рівня практик, який підтверджує, що вчитель є прогресивним та активним, створює і використовує в роботі сучасні інтерактивні технології- онлайн-тести «На Урок»

Шеїн Ю. Л. сертифікат №00022078 про публікацію матеріалу на сайті «шкільний портал» (03.10.2019 р.)

Шаля К. І. Сайт Лимнської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5,сайт Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради Донецької обл., відеоролик “ ДН в НУШ” ( участь у створенні),відеоролик до Дня пам‘яті та примирення (участь у створенні)

Ронжина Л. І. Створено разом  з Ковальковою В.В. ролик до Всесвітнього дня вишиванки на сайті Лиманської ЗОШ І – ІІІ ступенів №5. Сайт Лимнської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5,сайт Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради Донецької обл., відеоролик “ ДН в НУШ” ( участь у створенні),відеоролик до Дня пам‘яті та примирення (участь у створенні)

Ковалькова В. В. Створено разом  з Ронжиною Л. І. ролик до Всесвітнього дня вишиванки на сайті Лиманської ЗОШ І – ІІІ ступенів №5. Сайт Лиманської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5,сайт Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради Донецької обл., відеоролик “ ДН в НУШ” ( участь у створенні), відеоролик до Дня пам‘яті та примирення (участь у створенні)

Погребняк В. О. 1.Сертифікат базового рівня про створення та використання у своїй роботі інтерактивних онлайн-тестів «На Урок»

2.Сертифікат рівня практик, який підтверджує, що вчитель є прогресивним та активним, створює і використовує в роботі сучасні інтерактивні технології- онлайн-тести «На Урок»

 

                      Ряд  педагогів розповсюджували свій досвід на обласному рівні

Шепілова І.В.:

1.«Диплом переможця Web-вітрина «Поруч із генієм» номінація «Розробка уроку з елементами тренінгу за концепцією НУШ».

2.Переможець  ІV щорічного Всеукраїнського конкурсу «Педагог-новатор» в номінації «Інноваційний прорив» (сертифікат № 00022353).

3.Сучасні тренди в освіти. Цифровий дизайн.» У 8 ч. Ч 5/ Укл. В.В.Литвин – Краматорськ:Витоки,2019.-84 с. – розробки уроків з української літератури (І.В.Шепілова) включені до збірника, який представлено на ХІ Міжнародному конгресі освітян м. Київ «Інноватика в  освіті»

Шеїн Ю. Л.:

 1. Диплом переможця Web-вітрина «Поруч із генієм» номінація «Розробка уроку з елементами тренінгу за концепцією НУШ»

2.Учасник ІV щорічного Всеукраїнського конкурсу «Педагог-новатор»(сертифікат №00022378)

              Більшість педагогів закладу опікувалися методичною роботою на міському рівні.  Здійснювали  організаційну роботу міської методичної служби

Рибалко Т.О. керівник ТГ “Сучасні технології навчання природничих наук в умовах впровадження НУШ”. Член ДГ “Підготовка учнів до ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії”. Міський координатор Міжнародних природничих  інтерактивних конкурсів  «Колосок»- осінній 2019, весняний – 2020; Міжнародної  природничої  гри Геліантус – 2019

Сіренька Н. С. міський координатор гри “Патріот”.

Кайгородов К. М. Керівник ММО вчителів трудового навчання/технології.
Участь у роботі ТГ з розробки завдань І (шкільного) етапу оліміади з трудового навчання.

Шеїн Ю.Л. є керівником блогу ММО  вчителів  історії та правознавства міста https://ushein.blogspot.com/

Пендюх С. В. Керівник ДГ вчителів математики, складені завдання для шкільних математичних олімпіад. Презентували свій досвід під час роботи ММО  

Шеїн Ю. Л. ММО вчителів історії 27.02.2020р.

Виступ в практичній  частині  «Майстер-класи із застосуванням інноваційних технологій на уроках історії»   на тему «Використання сучасного програмного забезпечення для шкіл – mozaBook на уроках історії» 

Головко А. В. Розробка уроку з елементами громадянської наскрізної лінії у 8 класі для ММО учителів української мови та літератури

Казмірчук Л. І. Використання здоров’язберігаючих технологій на уроках у початкових класах (листопад, 2019). Інклюзивна освіта в початковій школі: разом крок за кроком. Рекомендації з досвіду роботи (січень,2020) 

Шаля К. І. Виступ на міському ІМН вчителів 2-х класів “Особливості викладання математики у 2 класі НУШ”(серпень 2019 р).Особливості організації освітнього процесу в початкових класах у 2019-2020 н.р. (вересень,2019). Презентація конспектів інтегрованого навчального дня з використанням інноваційних методів та прийомів роботи (листопад,2019).Система роботи з батьками майбутніх першокласників і батьками учнів 1-2 класів з огляду реформування української школи (січень,2020) 

Пендюх С. В. Розповсюдження досвіду роботи з теми “Формування ключових компетентностей учнів на уроках математики засобами сучасних технологій в умовах впровадження НУШ”. Виступила на педраді та ММО вчителів математики.

                                   Взяли участь у фахових конкурсах на міському рівні

Рибалко Т. О. Міський конкурс на кращій план-конспект уроків природничих дисциплін з елементами використання ІКТ – диплом 1 ступеню

Шеїн Ю. Л. «Вчитель року-2020» номінація історія І м.-міський етап,учасник обласного етапу.

Овчаренко Г. С.  Участь школи у обласному конкурсі відеороликів-візитівок із національного виховання «Національне виховання – майбутнє держави». Робота перемогла у міському етапі та була направлена до обласного

Проводилась робота з молодими вчителями: Глушко Т. О., асистент учителя, учитель інформатики, Овчаренко Г.С., учитель англійської мови, Наумова О.В., учитель української мови та літератури.

Головною метою концепції розвитку школи є  формування та  підтримання розвитку творчої особистості учня. Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт і  конкурси фахової майстерності та  з метою виявлення, підтримання обдарованої учнівської молоді, залучення її до наукових досліджень і створення умов для самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві було проведено учнівські олімпіади з  базових дисциплін.

Протягом  листопада-грудня 2019  року  учні 5-11  класів  школи   брали участь  у  ІІ (міському)  етапі  олімпіад  із  базових  предметів.  Для  участі  у  даних  олімпіадах  було  заявлено  за шкільними   протоколами  17 учнів, у попередньому році – 19 учнів. Узяли  участь 12 учнів, у 2018 – 2019 н.р. – 19, у 2017-2018 н.р. – 13 учнів.

Серед  12-ти  учасників  ІІ  етапу  олімпіад  призові  місця  зайняли:  з  української  мови  учениця  11  класу  Скицька   Софія – ІІІ м.(учитель Головко А. В.) та  учениця  9  класу  Малій А.  –  ІІІ місце,)учитель Сіренька Н. С.),  з історії –  учень 8 класу  Гніденко Є.  –  ІІІ місце,(учитель Шеїн Ю. Л.),  з  математики –  учениця  5 класу  Сегеда Д. – ІІІ місце,(учитель Вербовська Л. Б.), з трудового  навчання,  технології –  учень 11 класу Ганоцький С. – І м. (учитель Кайгородов К. М.)

У 2019 – 2020 н.р. переможців 5 учнів, що на одного менше, порівняно з 2018-2019р. Доречно відзначити плідну роботу вчителів щодо підготовки до олімпіад Сіреньку Н.С., Головко А.В., Шеїн Ю. Л., Вербовську Л. Б., Кайгородова К. М.

 За результатами  роботи та курсової перепідготовки педагогічних працівників навчального закладу за І та ІІ семестр 2019 – 2020 н. р.  видано  наказ по школі  № 68 від 25.05.2020 року «Про результати курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників  за 2019 – 2020 навчального року»

Підсумки програми «Надія Донеччини»

Робота з обдарованими дітьми у школі здійснювалася відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011 р. № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 р. за № 1318/20056, наказу Міністерства освіти і науки України від 15.02.2018 № 148 «Про затвердження графіка проведення IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів на 2019 – 2023 роки» (зі змінами), на  виконання  програми  «Надія Донеччини», річного  плану  школи, з  метою  відслідкування  роботи  учителів  школи  з  обдарованими  дітьми  та пошуку, підтримки та розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді.

Діяльність педагогічного колективу школи була спрямована на вирішення таких завдань:

 • пошук та цілеспрямований відбір обдарованих дітей;
 • створення максимально сприятливих умов для інтелектуального, духовного, морально-естетичного та фізичного розвитку учнів школи;
 • впровадження прогресивних технологій навчання;
 • формування в учнів потреби до самоосвіти, до творчості;
 • надання можливості учням реалізовувати власні творчі ідеї під час науково-дослідницької роботи;
 • виховання національно свідомого громадянина України;
 • задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні.

У школі поновлено банк даних обдарованих дітей за такими видами обдарованості: інтелектуальна, практично-перетворювальна, художньо-естетична, комунікативно-організаторська, психомоторна  (додаток 1, 2, 3, 4,5).

Протягом року обдаровані школярі залучалися до участі в І та ІІ етапах учнівських олімпіад із навчальних предметів, творчих конкурсах різного напрямку, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах з навчальних предметів:«Колосок», «Грінвіч», «Патріот», «На урок», «Соняшник», спортивних змаганнях, предметних тижнях.

У  шкільний банк за інтелектуальним видом обдарованості внесено 20  учнів і найвищий рейтинг має Ребров Вадим, учень 11 класу (38,5б.),(ментор Шеїн Ю. Л.)

За практично – перетворювальним видом обдарованості внесено 3 учні і найвищий рейтинг має Ганоцький Сергій, учень 11 класу (8б.)(ментор Кайгородов К. М.)

До художньо-естетичного виду обдарованості занесено 22 учень і найвищий рейтинг має   Рибалко Микола, учень 9 класу (84.5б.), (ментор Рибалко Т. О.)

До психомоторного виду обдарованості занесено 14 учнів і найвищий рейтинг має учень 10 класу Полупан Дмитро (110б.), (ментор Аржанова І. В.)

До комунікативно-організаторської обдарованості занесено одну ученицю 9 класу Шеїн Поліну (61.5б.), (ментор Могильна О. В.)

Найвагоміших результатів  досягли  учні  в олімпіаді з трудового навчання та технології, з української  мови  і  літератури, хімії, математики, конкурсі  імені П. Яцика, з історії, учнівської творчості, «акції  «Проліска», інтернет-олімпіадах, спортивних змаганнях.

Проаналізувавши роботу з обдарованими учнями, можна зробити висновок, що робота з обдарованими дітьми проводилась у школі на належному рівні, відстежується позитивна динаміка результативності роботи педагогічного колективу у цьому напрямку, але є й недоліки: окремі учителі недостатньо працюють з обдарованими учнями, малий відсоток учнів  залучено до науково-дослідницької роботи та відсутність переможців олімпіад   обласного, всеукраїнського рівнів.

Результати навчальних досягнень учнів школи за  2019-2020 н.р.

Оцінювання учнів 1-го та 2-го класу НУШ ґрунтується на описовому формувальному оцінюванні, що дозволяє оцінити компетентності та поступ учнів. Для здійснення формувального оцінювання класними керівниками заповнено Свідоцтво досягнень учня. Воно потрібне для того, щоб дати батькам і учням зрозумілий та структурований зворотний зв’язок про те, що відбувалося протягом навчального року. У першій частині свідоцтва вчитель оцінював так звані соціальні і робочі компетентності. Наприклад, чи дитина була активною на уроці, чи ставила запитання про щось нове і незрозуміле, чи виявляла самостійність у роботі, чи була доброзичливою до інших і вирішувала конфлікти мирним шляхом. У другій частині свідоцтва  компетентності оцінюються попредметно. Проте навчальні досягнення сформульовано, виходячи не з кількості помилок чи негативної оцінки досягнень учня, а виходячи з його моделей поведінки і процесу навчання. У кінці свідоцтва є поле для рекомендацій учителя, в якому класний керівник написав, що потрібно робити дитині для покращення результатів, за потреби.

У 3-11 класах навчається 261 учень. Високий рівень мають 14  учнів: 2 учня 4-а класу (Поляков М., Зябкін С.), 1 учень 4-б класу (Чаус Л.),  2 учні 3-б класу ( Галяпа М., Жернова М.), 3 учні 5 класу  (Наумов В., Вакуленко Л., Сегеда Д.),  1 учениця 6  класу (Орловська Є.),  2 учні 7 класу (Полупан Є., Вітушко М.), 1 учень 8 класу ( Водоп’янова К.), 1 учениця 9 класу ( Шеїн П.), 1 учениця 11 класу ( Скицька С.), що дорівнює кількості учнів минулого року та  становить  5% від загальної кількості учнів. Не атестованих учнів немає. За показниками якості знань по школі маємо 8 % учнів початкового рівня (додаток №1).

Аналізувалася якість знань учнів за класами (додаток №2). Найвищу якість знань з української мови мають учні  11 класу  -100%, найнижчу  учні  3-а  класу-41 %. Середня якість знань учнів 3-10 класів з української мови за 2019-2020 навчальний рік  складає 66%. Найвищу якість знань з  української літератури мають учні  11 класу  -100%, найнижчу  учні  3-а  класу-

50 %. Середня якість знань учнів 3-10 класів з української  літератури за 2019-2020 навчальний рік  складає 74 %. Найвищу якість знань з  англійської мови  мають учні  11 класу  – 100%, найнижчу  учні  5  класу- 39 %. Середня якість знань учнів 3-10 класів з англійської мови  за 2019-2020 навчальний рік  складає 68 %. Найвищу якість знань з  зарубіжної літератури  мають учні  11 класу  -100%, найнижчу  учні  8- а  класу-64 %. Середня якість знань учнів 5-10 класів з зарубіжної літератури  за 2019-2020 навчальний рік  складає 76 %. Найвищу якість знань з  історії України мають учні  11 класу  -86%, найнижчу  учні  8  класу-51 %. Середня якість знань учнів 5-10 класів з історії України  за 2019-2020 навчальний рік  складає 64 %. Найвищу якість знань з   всесвітньої історії  мають учні  9 класу  -79%, найнижчу  учні  8  класу- 48 %. Середня якість знань учнів 7-9 класів з  всесвітньої історії  за 2019-2020 навчальний рік  складає 64 %. Середня якість знань учнів 9 класу з  основ правознавства  за 2019-2020 навчальний рік  складає 84%. Середня якість знань учнів 10 класу з курсу «Громадянська освіта»  за 2019-2020 навчальний рік  складає 89%. Середня якість знань учнів 5-9 класів з основ здоров’я   за 2019-2020 навчальний рік  складає 83 %. Найвищу якість знань з  основ здоров’я    мають учні  9 класу  -93%, найнижчу  учні  5  класу- 76 %. Середня якість знань учнів 3-9 класів з математики   за 2019-2020 навчальний рік  складає  67 %. Найвищу якість знань з математики    мають учні  11 класу  -93%, найнижчу  учні  3-а  класу- 44 %. Середня якість знань учнів 7-9 класів з алгебри  за 2019-2020 навчальний рік  складає  66 %. Найвищу якість знань з алгебри   мають учні  9 класу  -71%, найнижчу  учні 8 класу- 60 %. Середня якість знань учнів 7-9 класів з геометрії  за 2019-2020 навчальний рік  складає  63 %. Найвищу якість знань з геометрії   мають учні  7 класу  -67%, найнижчу  учні 8 класу- 57 %. Середня якість знань учнів 5-9 класів з інформатики за 2019-2020 навчальний рік  складає  82 %. Найвищу якість знань з інформатики   мають учні  11 класу  -100%, найнижчу  учні 10 класу- 75 %. Середня якість знань учнів 7-9 класів з фізики за 2019-2020 навчальний рік  складає  72 %. Найвищу якість знань з фізики   мають учні  11 класу  -100%, найнижчу  учні 8 класу- 47 %. Середня якість знань учнів 11 класу з  астрономії  за 2019-2020 навчальний рік  складає 100%. Середня якість знань учнів 6-11 класів з географії за 2019-2020 навчальний рік  складає  77 %. Найвищу якість знань з географії   мають учні  11 класу  -100%, найнижчу  учні 8 класу- 69 %. Середня якість знань учнів 3-5 класів з природознавства за 2019-2020 навчальний рік  складає  74 %. Найвищу якість знань з природознавства   мають учні  3-б класу  -84%, найнижчу  учні 4-б класу- 61 %.Середня якість знань учнів 6-10 класів з  біології за 2019-2020 навчальний рік  складає 76 %. Найвищу якість знань з біології  мають учні  11 класу  -100%, найнижчу  учні 6 класу- 67 %. Середня якість знань учнів 7-10 класів хімії за 2019-2020 навчальний рік складає  63%. Найвищу якість знань з хімії  мають учні  11 класу  -86%, найнижчу  учні 9, 10  класу- 58 %.Середня якість знань учнів 5-7 класів з образотворчого мистецтва за 2019-2020 навчальний рік  складає  93%. Найвищу якість знань з образотворчого мистецтва мають учні  7 класу  -97%, найнижчу  учні 5 класу- 66 %.Середня якість знань учнів 5-7 класів з музичного мистецтва за 2019-2020 навчальний рік  складає  68%. Найвищу якість знань з музичного мистецтва   мають учні  5 класу  -73%, найнижчу  учні 7 класу- 63 %. Середня якість знань учнів 8-9 класів з мистецтва за 2019-2020 навчальний рік  складає  70%.Середня якість знань учнів 5-10 класів з трудового навчання та технологій  за 2019-2020 навчальний рік  складає  95%. Найвищу якість знань з  трудового навчання та технологій  мають учні  7, 11 класів  -100%, найнижчу  учні 10 класу- 89%.Середня якість знань учнів 5-10 класів з фізичного виховання за 2019-2020 навчальний рік  складає  92%. Найвищу якість знань з фізичного виховання  мають учні 7 та 11 класу  -100%, найнижчу  учні 5 класу- 81%. Середня якість знань учнів 10-11 класу  з Захисту Вітчизни  за 2019-2020 навчальний рік  складає  94%. Найвищу якість знань з Захисту Вітчизни    мають учні 11 класу  -100%, найнижчу  учні 10 класу- 89%.

Проведено порівняльний аналіз якості знань учнів 3 – 11 класів з усіх предметів за 2019-2020 навчальний рік. (Додаток № 3) Слід звернути увагу на учнів, які мають за  результатами річного оцінювання одну оцінку початкового,середнього рівня за  інших достатнього та  високого рівнів. Такі результати свідчать про недостатню роботу щодо контролю за  досягненнями учнів учителів-предметників і  класних керівників, а саме, недостатній рівень індивідуальної роботи з  учнями, несвоєчасний зв’язок із батьками з  приводу навчання їхніх дітей.

Виховна робота

Виховна робота в школі  організована відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання, затверджених наказом МОН № 641 від 16.06.2016 року в рамках третього етапу роботи над обласним науково-методичним проектом «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства», «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ України», методичних рекомендацій МОН України, Депертаменту науки і освіти Донецької облдержадміністрації.

Тема виховної роботи школи –  використання передових технологій як умови для виховання людини громадянського суспільства та відповідної йому моральної культури особистості, орієнтованої на найдосконаліші соціокультурні стандарти, загальнолюдські та національні цінності.

Мета виховної роботи: виховання громадянина України, готового жити у правовому суспільстві, брати на себе громадянську відповідальність; виховувати уміння культури спілкування; формувати та розвивати пізнавальну активність та серйозне відношення до навчання; розвивати естетичні почуття, творчі здібності, створити умови для розвитку індивідуальних нахилів та уподобань.

У 2018 – 2019  навчальному році був розроблений план виховних заходів із учнями 1-10 класів на основі річного плану школи. Діяльність педагогічного колективу була спрямована на виховання компетентної особистості, громадянина України.

Виховна робота у школі реалізується за такими напрямками:

 • Морально-етичне виховання
 • Виховання правової культури та профілактика правопорушень.
 • Національно-патріотичне виховання.
 • Пропаганда здорового та безпечного способу життя. Психологічна підтримка учнів та вихованців.
 • Екологічне та трудове виховання
 • Естетичне виховання
 • Організація позаурочної діяльності учнів через гурткову, секційну, дослідницьку та науково-пошукову роботу.

Класні керівники зміст виховної діяльності будують у відповідності до наступних ключових ліній:

– ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

– ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей;

– ціннісне ставлення особистості до себе;

– ціннісне ставлення особистості до праці;

– ціннісне ставлення до природи;

– ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

Система виховної роботи школи забезпечує:

 • активне залучення до процесу виховання батьківської громадськості;
 • організацію методичної роботи з актуальних проблем виховання з педагогами, класними керівниками;
 • розвиток активності школярів у різних видах діяльності та творчий розвиток здібностей, інтересів особистості у позаурочній діяльності;
 • згуртовування учнівських колективів навколо організації колективних творчих справ, участь у проектах;
 • соціальну захищеність і підтримку учнів;
 • співробітництво з правоохоронними органами, соціальними службами з питань організації правової освіти, профілактичної роботи серед школярів;
 • концентрацію сил педагогічного колективу за пріоритетними напрямками виховної роботи.

Реалізація завдань виховної системи закладу відбувається за рахунок злагодженої співпраці педагогічного колективу, спланованої роботи класних керівників. У школі діє методичне об’єднання класних керівників.

Превентивне виховання та профілактика правопорушень.

З метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти та вдосконалення постійного контролю охопленням навчанням і вихованням дітей шкільного віку, в школі здійснюється постійний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять. Причини пропусків занять негайно з’ясовуються, підтримується постійний зв’язок з батьками.

Робота з організації контролю стану за відвідуванням учнями школи включає в себе проведення акції «Урок», щоденний контроль стану відвідування учнями навчального закладу, щоденне заповнення класними керівниками у класних журналах сторінки обліку відвідування учнями уроків та підбиття підсумків відвідування кожного семестру, робота соціально-психологічної служби школи з класними керівниками з попередження пропусків занять без поважних причин, проведення індивідуальної роботи з учнями та з батьками.

Робота у системі превентивного виховання у школі здійснюється з початку навчального року: у вересні-жовтні складено соціальний паспорт школи, проведено моніторинг зайнятості учнів у позаурочний час, проведено анкетування учнів щодо їх схильності до шкідливих звичок; проводиться індивідуальна та групова, робота з дітьми девіантної поведінки, вивчаються емоційні стани першокласників під час уроку, міжособистісні відносини у класних колективах.

Класні керівники 1 – 11 класів потягом 2019-2020 н.р. проводили роз’яснювальну роботу, спрямовану на попередження правопорушень в рамках виховних годин, позакласних заходів:

У межах просвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!” 4 – 6 вересня були проведені пізнавальні уроки.

Урок-гра “Я і мої права” для учнів 6 класу (кл.керівник Шарудило О.М.)

Година спілкування у 5 класі “Кожна дитина має право” (кл.керівник Кондратьєва Н.В.)

Заочна подорож ” Я маю право” для учнів 4 класу (вчитель Летенко О.О)

Виховна година з елеменами презентації “Права та обов’язки дітей” для учнів 7 класу (кл.керівник Панасюк С.О.)

16-20 вересня 2019р.в ЗОШ№5 було організовано проведення тижня з протидії булінгу:

Проведено акцію «НІ – булінгу, ТАК – дружбі», у якій взяли участь 1-11 класи та педагоги (провела практичний психолог Давиденко Є.А)

Виховний захід  у 8 класі «Шкільному булінгу скажемо – НІ!»(Рибалко Т.О.)

Виховний захід з елементами тренінгу «STOP BULLYING” у 6 класі (Шарудило О.М.)

Години спілкування «Не допускай проявів булінгу над собою» 3-11 класи (класні керівники)

Виховна година з елементами презентації «Зупинимо булінг разом». Перегляд фільму про булінг в школі(Нік Вуйчич) 11 клас (Давиденко Є.А.)

 

З 25.11 по 10 .12 проводилась  Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства»:

 1. Конкурс малюнків «Ми проти насильства в сім’ї» 1-11 класи (Класні керівники, вчитель образотворчого мистецтва, ЗДВР)
 2. Виховні години в 1-11 класах «Я маю право жити без насильства», «Зупини насильство». «Не будь байдужим», «Здоров’я – найбільша цінність у житті» (класні керівники).
 3. Поновлено інформаційний куточок (ЗДВР, практичний психолог).
 4. Гра-квест «Знай права-виконуй обов’язки» для учнів 5-11 класів (Учитель історії та права)
 5. Заняття з елементами тренінгу « Домашнє насильство та права дитини» 7-8 класи(Практичний психолог)
 6. Індивідуальні бесіди з батьками на тему: «Виховання без насильства», «Повага до особистості дитини – основа відповідального батьківства» (Класні керівники, психолог.)
 7.  Вікторина для всіх учнів школи «Що треба знати про СНІД» (Практичний психолог)
 8. Тематична консультація «Алгоритм дій при виявленні домашнього насилля» для класних керівників (Практичний психолог)
 9. Перегляд мультфільмів «Світ без насильства сповнений любові» 1-4 класи (Класні керівники)
 10. Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини для учнів 3-5 класів.(Учитель історії та права).
 11. Профілактичні бесіди та лекції для учнів 5-11 класів «Види насильства та шляхи протидій» (Практичний психолог.).
 12. Заняття з елементами тренінгу «Вчимося володіти емоціями» для учнів 9 класу(Практичний психолог)
 13. Розповсюдження буклетів та пам’яток учням та батькам «Знай права», «Хто такий омбудсмен», «Батьки не забувайте про  свої права та обов’язки щодо ваших дітей»(Учитель історії та права)
 14. Виховні години «Бути здоровим  – це сучасно» 1 – 11 класи (Класні керівники).

Також проведено:

 • Попереджувально-профілактичні заходи «Урок»
 • Попереджувальні заходи «Сім’я» (з метою відвідування сімей вихованців, обстеження умов проживання)
 • Анкетування «Хто Я»
 • Години спілкування «Відповідальність за злочин»
 • Виховні години «Незнайомі люди. Правила поведінки»
 • Круглий стіл «Я відповідаю за своє здоров’я», профілактика наркоманії, алкоголізму і тютюнопаління.
 • Лекторій «Профілактика насилля серед дітей
 • Виховні заходи « Я обираю щасливе майбутнє», «Вчинки добрі і погані»
 • Відеолекторій  «Відповідальність моїх батьків за мої вчинки»
 • Бесіди щодо попередження бездоглядності, правопорушень, насильства.

З метою попередження правопорушень, бездоглядності серед учнів працюють ради профілактики правопорушень. Розроблені перспективні плани роботи рад. Проведено попереджувальні заходи «Сім’я» (з метою відвідування сімей вихованців, обстеження умов проживання), відеолекторій  «Відповідальність моїх батьків за мої вчинки»

Проведені батьківські збори на тему щодо запобігання жорстокому поводженню з дітьми: «Здорова дитина – щаслива родина», «Попередження насильства в сім’ї», проводяться тренінги «Рухаємося до партнерської сім’ї. Родина – фортеця дитини», «Насилля як вид неправильного виховання», «Батьки не забувайте про  свої права та обов’язки щодо ваших дітей»

Дистанційно проведено:

Відеоролик “Твоє життя – твій вибір”(5-11кл)

Відеоподорож ” Здоров’я – найцінніший скарб людини”(1-11кл)

Відеолекторій «Правопорушення, юридична відповідальність»(5-11кл)

Відеолекторій «Кримінальна відповідальність неповнолітніх»(5-11кл)

Перегляд мультфільмів «Ти і поліція» (1-4 класи)

Виховний відеозахід «Адміністративні правопорушення»(5-11 кл)

Перегляд відео «Профілактика правопорушень та злочинності»(5-11кл)

17 травня День пам’яті померлих від СНІДу: (інформаційний дайджест, відео лекторій на шкільному сайті).

                                     Національно – патріотичне та громадянське  виховання

Патріотичне виховання – складова національного виховання, головною метою якого є становлення самодостатнього громадянина-патріота України, гуманіста і демократа, готового до виконання громадянських і конституційних обов’язків, до успадкування духовних і культурних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин. Воно сприяє єднанню українського народу, зміцненню соціально-економічних, духовних, культурних основ розвитку українського суспільства і держави.

Мета конкретизується через систему таких виховних завдань:

– утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;

– виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;

– підвищення престижу військової служби, а звідси – культивування ставлення до солдата як до захисника вітчизни, героя;

– усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;

– сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення;

– формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;

–  культивування кращих рис української ментальності – працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи; спонукання зростаючої особистості до активної протидії українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму;

– формування мовленнєвої культури тощо.

З метою утвердження в суспільстві традицій державотворення, підвищення авторитету Української держави, виховання національно-патріотичних рис в школі проведено:

75 роковини початку депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

Тематичний урок історії України в 11-х класі  (розділ 1 «Україна в повоєнний період», тема «Масові депортації (1944-1946 рр.) Операція «Вісла». Обмін територіями 1951 р.»). Перегляд фільму “Як то було…” (вчитель історії Шеїн Ю.Л.)

Інформаційні години «Межею чужини розірване життя: до 75-х роковин депортації українців Засяння у 1944-1951 роках та їхню участь у повоєнній відбудові Донбасу» у формі семінару ( кл.керівник 10-го класу Овчаренко А.С.)

Було створено тематичну виставку  та проведено бесіди для учнів початкової та основної школи.

До 76-ї річниці визволення Донбасу було організовано проведення заходів.

Покладання квітів до пам’ятника та вшанування загиблих захисників

Експрес інформація “Герої живуть доти, доки про них пам’ятають”(1-11 класи)

Тематична виставка “76-та річниця визволення Донбасу”(1-11 класи)

07.10-11.10.19р. проведено тиждень національно-патріотичного виховання, приурочений до Дня захисника України та Дня козацтва

Спортивні змагання “Естафета мужності” 4-Бкл.(Яцик І.П.)

Виховні години для учнів 5-11 класів «Цінуємо твій подвиг, солдате»(Класні керівники).

Акція “З вірою в захисників”;

Виховний захід “Вшанування мужності і героїзму” 4-Бкл.(Яцик І.П.).

Виховний захід “Козацькій славі жити у віках” 11 кл.(Давиденко Є.А.)

Участь у виставці квіткових композицій до Дня захисника України 1-11 кл.

Участь святковому концерті із запрошенням ветеранів війни, військовослужбовців – учасників АТО; оформлено тематчну виставку “Українці – нація героїв”

З 10.10. по 15.10.2019 р. – проводився шкільний етап виставки-конкурсу квіткових композицій до Дня Захисника України. До обласного етапу було обрано роботу учня 4-А класу Перевозника Дмитра та колективні роботи учнів 2-А класу та 7 класу.

28 жовтня визволення України від фашистських загарбників

Година пам’яті «Пройшла війна стежками долі» 7 кл. (ЗДВР Наумова О.В.)
Експрес-інформація «Збережемо пам’ять про подвиг» 5-11кл.
Класні години «Нам не забути днів війни…5-11 кл.
Участь у заході «На братських могилах не в’януть квіти» 10-11 кл.

04.11. – 08.11. тиждень української мови
Урочисте відкриття Тижня української мови (Наумова О.В; Пестич Г.С.)
У 9 – 10 класах відбулося пізнавальне свято “Без мови немає народу, як сонця без сяйва і тепла” (Сіренька Н.С.)
Захід  “Кращої, ніж рідна, мови не буває…” 4-Б клас(Яцик І.П.)
Захід“Знавці  української мови”  2-А клас(Шаля К.І.)
Літературна година “Наша мова калинова” 5 клас (Наумова О.В)
08.11. 19р. Відбувся радіодиктант національної єдності до Дня української писемності.
21 Листопада День Гідності і Свободи України
Тематична виставка «В єдності сила народу» 1-11 класи (Наумова О.В.)
Виховні години «Краса мирного життя» 5-11 класи
Заходи до Дня Гідності і Свободи 3-Б клас(Казмірчук Л.І.), 5 клас (Наумова О.В.)
Кінолекторій з переглядом документального фільму «Діти за мир, за єдину Україну» 8-11 класи (Овчаренко Г.С.)
Акція «Запали свічку пам’яті» 1-11 класи, учителя(Овчаренко Г.С., Наумова О.В.)
Захід з елементами презентації «З Україною в серці» 7 клас (Панасюк С.О.); 10клас (Овчаренко Г.С.)

23 листопада День пам’яті жертв Голодомора

Години спілкування  ” Правда про ті роки” 3-11 класи

Тематична виставка “Свічка пам’яті” (Наумова О.В., Овчаренко Г.С.)

Учні 7,8 та 11 класів виготовили  стіннівки

Перегляд відео-спогадів очевидців голодоморів

Участь у заході “І мертвим, і живим, і ненародженим…” 2, 3, 10 класи

23.11. 2019 р. 0 16.00  участь  в  акції «Запали свічку пам’ті». (Овчаренко Г.С.)

6 ГРУДНЯ день збройних сил України

Урок Мужності “Вірні сини Батьківщини” у 3 – 6 класах у формі відеоуроків;(Овчаренко Г.С.)

Урок  мужності “На варті Вітчизни” з переглядом відеороликів “Я Армія” у 6 -11 класах; 7 клас. (Панасюк С.О.)

Інформаційні години у 5 -11 класах “Історія створення Збройних сил України”;

Виставка малюнків “Уклін всім, хто край свій боронить” 1 – 7 класи;

Тематична виставка “Українська армія – школа мужності” для 1 -11 класів;

Виховні години ” Свято доблесті і мужності” 5 – 11 класи;

Виготовлення подарунків, листівок та привітання військовослужбовцям Збройних сил України.

21.01.2020 р. у школі проводився День Соборності України:

– урочиста толока для 1-11 класів (підготували Наумова О.В та Овчаренко Г.С.);

– виховний захід «Україна – єдина країна» у 2-А класі (провела Шаля К.І.);

– відеолекторій «День Соборності України» у 7 класі (провела Панасюк С.О.);

– виховні години з елементами презентації «Соборна мати Україна – одна на всіх, як

оберіг» у 1-Б (провела Погребняк В.О.) та у 9 класах (провела Сіренька Н. С.);

– інтегрована гра-вікторина «Любіть Україну!» у 4-А класі (провела Наумова О.В.);

– виховні заходи «Україна – Соборна держава» у 3-А (провела Растєряєва Л.В..) та у 3-Б класах (провела Казмірчук Л.І.);

– виховні години до Дня Соборності 1-11 класи.

27.01.2020 р. у школі відбувся Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту.

Було проведено тематичні заходи «Голокост – шрам на серці людства» та

оформлено виставку-нагадування “Скорботна свічка пам’яті святої”

29.01.2019 р. у школі відзначався День пам’яті героїв Крут. Було проведено

такі заходи:

– для учнів 1-11 класів оформлено тематичну виставку “Пам’ятаємо героїв Крут”

– у 5-11 класах проведено виховні години «Крути – символ українського

патріотизму».

– у 8 класі проведено виховний захід “Пам’ятай про Крути!” (провела Рибалко Т.О.)

– у 11 класі проведено виховний захід “Герої Крут. Лицарський подвиг юних

Українців” (провела Давиденко Є.А.)

– у 4 класі проведено інформаційну годину “Крути – бій за майбутнє!” (провела

Деркач Н.В.).

20.02.2020 р. – День Героїв Небесної Сотні. Були проведені такі заходи:

– інформаційні години «Небесна сотня – то в душі вогонь» (для 5-11 класів);

– виховний захід «Бійці Небесної сотні» (для 6 класу провела Шарудило О.М.);

– уроки мужності «Небесна Сотня Воїнів Майдану» з переглядом відеороликів про

події на Майдані під час Революції гідності (для 9-11 класів  провела Шеїн Ю.Л.);

– виховний захід «Свічка пам’яті ангелам Небесної сотні» (для 4-Б класу провела

Яцик І.П.);

– тематична виставка «Хоробрі серця»  для 1-11 класів (шкільний бібліотекар Деркач

Н.В.);

– акція «Запали свічку пам’яті» для 1-11 класів.

21.02.2019 р. – Міжнародний день рідної мови.

– загальношкільна толока «Її величність – Мова» (1-11 класи);

– години спілкування під єдиним гаслом «Я так люблю, я так люблю тебе, моя

співуча мово!» (1-11 класи);

– квест-гра «Подорож у країну мовознавства» (5-6 клас);

– захід-презентація «Мова – душа народу» (7-8 класи);

– інтелектуальна мовознавча гра-конкурс «У країні слова» (9-11 класи);

– виставка-презентація крилатих висловів про мову;

– експрес-уроки «Говори українською правильно» (1-11 класи);

– знаю українську разом із О. Авраменком (працюємо з кюар кодами).

24.04.2020 р. – Міжнародний день пам’яті про Чорнобильську катастрофу:

інформаційний дайджест для 1-11 класів (сайт школи – дистанційна освіта – виховна робота онлайн).

8-9.05.2020 р. – День пам’яті і примирення та 75 річниці перемоги над

нацизмом у Другій Світовій війні: інформаційний дайджест, відеолекторій для 1-11 класів (сайт школи – дистанційна освіта – виховна робота онлайн), створення

відеоролику.

День пам’яті жертв політичних репресій: інформаційний дайджест, відео лекторій(шкільний сайт).

18 ТРАВНЯ – день памьяті жертв геноциду крмсько-татарсього народу інформаційний дайджест, відео для перегляду (шкільний сайт).

21.05.2020 р. – Створення відеоролику до Дня вишиванки (шкільний сайт)

19 червня 2020 р. – 6-ТА річниця визволення Лиманщини від незауонних збройних формувань: інформація на шкільному сайті.

22 червня – День Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні:

інформаційний дайджест, відео для перегляду (шкільний сайт).

Екологічне виховання

Екологічна ситуація, яка склалася в світі, настійно вимагає швидкої перебудови мислення людства і кожної конкретної людини, формування екологічної свідомості і екологічної культури. У зв’язку з цим екологічна освіта і екологічне виховання стають новим пріоритетним напрямком педагогічної теорії і практики. Відповідно Національна доктрина розвитку освіти у 21-му столітті одним із ключових питань системи освіти розглядає питання екологічного виховання.

У цій системі особливе місце належить школі – найважливішій ланці становлення особистості. Одним із найважливіших завдань сучасної школи є підвищення екологічної грамотності учнів, озброєння їх навичками економного, бережливого використання природних ресурсів, формування активної, гуманної позиції у ставленні до природи.

Екологічне виховання – систематична педагогічна діяльність, спрямована на розвиток в учнів екологічної культури. Завдання екологічного виховання – сприяти накопиченню екологічних знань, виховувати любов до природи, прагнення берегти, примножувати її, формувати вміння і навички діяльності в природі. Екологічне виховання передбачає розкриття сутності світу природи – середовища перебування людини, яка повинна бути зацікавлена в збереженні цілісності чистоти, гармонії в природі. Це передбачає вміння осмислювати екологічні явища, робити висновки про стан природи, розумно взаємодіяти з нею. Естетична краса природи сприяє формуванню моральних почуттів обов’язку та відповідальності за її збереження, спонукає до природоохоронної діяльності.

Екологічне виховання здійснюється на всіх етапах навчання в школі, на кожному з них ставиться певна мета, завдання, добирається відповідна методика з урахуванням вікових особливостей школярів.

11 листопада відзначався Міжнародний день енергозбереження.

В рамках цієї події у Лиманській ЗОШ №5 з 04.11.19р. -08.11.19р. проходив Тиждень енергозбереження:

 • Виставка малюнків, приурочених темі енергозаощадження «Економ і бережи» (1-4 класи)
 • Бесіди на теми: «Як можна економити електроенергію вдома»,  «Енергозбереження як складова енергетичної безпеки України», «Споживай енергію розумно» (1 – 11класи)
 • Перегляд відеороликів про економне використання енергоресурсів. (1 -11 кл.)
 • Виховні години  «Енергозбереження –крок у майбутнє» (5 -11кл.)
 • Тематична виставка «Енергію збережу – країну вбережу» (1 -11кл.)
 • Роздача флаєрів  «Енергозбереження. Почни з себе!»
 • Створення колажу “Зайвим тратам скажем Ні!” (11 клас)

У листопаді проведено «Свято осені» у 2-Б класі (Ковалькова В.В.), та виховний захід у 5 класі «Осінь золота» (Кондратьєва Н.В.)

22 березня – Всесвітній день водних ресурсів (дистанційно, на шкіьному сайті розміщено інформацію)

1 квітня Міжнародний День птахів(он лайн заходи):

Інтелектуальна вікторина «Знай, люби і бережи»

Відеоролик «Виготовлення птахів з паперу»

Вікторина «У пташиному царстві »

Перегляд презентації «День птахів»

До Дня Європи проведено дистанційно такі заходи:

Фіксики “Мандрівка по світу”  (1-4класи)

Віртуальна виставка “День Європи – символ спільних цінностей” (5-11 класи)

Тест “Чи не заблукаєте  ви в Європі?” (5-11 класи)

Відеоролик “Мої Європейські цінності”(1-11 класи)

18.04. День довкілля (дистанційно, на шкільному сайті інформація та відео лекторій  «Збережемо природу Землі разом»)

5 червня проведено дистанційно Всесвітній День довкілля(інформація та відео лекторій на шкільному сайті)

Участь учнів Лиманської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 в Обласному етапі Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста – 2020»:

Найденко В., учениця 8 класу в номінації «Кращий слайд-фільм» ІІ м.(Рибалко Т.О); Рибалко М., учень 9 класу в номінації «Кращий відеоролик» І м. та в номінації «Кращий відеофільм» ІІІ м. (Рибалко Т.О.); Горюшко Є., учениця 8 класу в номінації «Краща фоторобота» ІІ м.(Рибалко Т.О)

Участь в обласній природоохоронній акції «Проліска»: Рибалко М., учень 9 класу, номінація «Агітаційна листівка» Ім., номінація «Стінгазета, плакат, лепбук» І м.(Рибалко Т.О.)

Духовно-моральне, художньо-естетичне виховання.

Духовно-моральний та художньо-естетичний аспект виховної роботи знайшов свою реалізацію в проведенні протягом навчального року загальношкільних заходів, а також в участі школи в різноманітних міських та обласних конкурсах і турнірах.

02.09.2019 р. у школі проводилося свято Першого Дзвоника.

20.09.2019 р. пройшов шкільний етап конкурсу «Природа і творчість».

04.10.2019 р. – День працівників освіти. Відбулися такі заходи:

– день самоврядування;

– святковий концерт.

Участь у міському етапі обласного конкурсу «Тварини – наші друзі»

(Імерелі А., 8 клас, ІІ м; Рибалко М., 9 клас, ІІІ м; Бей В., 11 клас, ІІІ м;

Ільченко О., 8 клас, ІІІ м. керівник Рибалко Т.О.)

Участь в обласному етапі «Донбас екскурсійний. Гора Карачун: історія та сучасність» (Ребров В., учень 11 класу, І м., керівник Шеїн Ю.Л.)

Участь в обласному етапі  акція «Грак – птах року» (Ребров В., учень 11 класу, І м; Найденко В. 8 клас, ІІІ м., Горюшко Є, 8 клас, ІІІ м., Рибалко М., 9 клас, ІІ м. керівник Рибалко Т.О.)

02.12.2019 р. – шкільний (І етап) Всеукраїнської виставки-конкурсу

«Український сувенір»

Участь у Всеукраїнській  виставці-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» (Любченко Д., учень 8 класу Ім., Кучер Б., учениця 2-Б класу, ІІ м., керівник Кайгородов К.М).

16.12.2019 р. відбулася Благодійна Лотерея Святого Миколая на підтримку Ірини Лоскут, якій потрібна операція на серці. Управлінням освіти, молоді та спортубуло надано подарунки, які розігрувалися у формі лотереї. Учні та вчителі прийняли активну участь в благодійній акції.

17.12.2019 р. – шкільний (І етап) обласної виставки-конкурсу різдвяних

композицій «Віфлеємська зірка».

Грудень – участь учнів у міському етапі обласного конкурсу малюнків «Зимові візерунки»

19.12.2019 р. – У школі святкувався День Святого Миколая. Відбулись такі заходи:

– учні початкової ланки написали листи Святому Миколаю;

– до кожного класу завітав Святий Миколай, щоб привітати дітей та подарувати їм подарунки.

– відбувся відкритий захід у 1-А та 1-Б класах

23.12.2019 р. та 24.12.2019 р. у школі відбулися святкування Нового року для учнів 1-11 класів.

28.02.2020 р. – був проведений шкільний етап обласної виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Великодній дивограй».(Чуприна К., учениця 8 класу, ІІм.міськ.етап; Максимов К., учень 5 класу, ІІ м. міськ.етап)

Березень – участь у міському етапі конкурсу дитячого читання «Книгоманія»(Роменська Є., учениця 7 класу, ІІІ м. міськ.етап.)

29.05.2020 р. – Віртуальне свято Останнього дзвоника (сайт школи, фейсбук).

Трудове  виховання

та  професійна  орієнтація  учнів.

З метою трудового виховання та профорієнтаційної роботи у школі було організовано чергування учнів по школі та в класних кімнатах, оформлено куточки з профорієнтації, проводилися виховні заходи:

Години спілкування по класах: «Світ моїх захоплень», «Ким я хочу стати», «На порозі професійного вибору»(1-11 класи)

Презентація: «Людина для професії чи професія для людини» (11 клас)

Зустрічі з представниками ВУЗів, презентації професій, відвідування «Днів відкритих дверей».

Проведено тестування учнів 9 -11 класів на професійну придатність (Давиденко Є.А.)

Виховні години «Моя майбутня професія»(5-9);

Класними керівниками школи та працівниками ЦЗ проводилось діагностування та анкетування учнів щодо виявлення професійних нахилів. В школі діє інформаційний стенд, де постійно оновлюються матеріали.

Родинно-сімейне виховання.

Робота з батьками.

Першочерговими завданнями роботи «Університету батьківства» є:

1) пропаганда педагогічних знань, що зумовлює підвищення педагогічної грамотності батьків;

2) допомога батькам в оволодінні системою вмінь, необхідних для організації діяльності дитини вдома;

3) упровадження форм роботи із сім’єю, які сприяють гуманізації взаємовідносин «педагоги – батьки – учні». Батьки й учителі повинні стати партнерами, активними співучасниками творчого процесу виховання учнів.

В рамках батьківського всеобучу були проведені бесіди: «Вплив родинного виховання на здоров’я дитини», «Батькам про підлітка», «Стежиною батьківської мудрості», «Як спілкуватися з дитиною», «Культура поведінки підлітка. Як її виховувати?», «П’ять шляхів до серця дитини. Поради батькам.», «Режим дня і його дотримання», лекція «Як виховувати дисципліновану дитину», бесіда «Шкідливі звички».

12.05.2020 р. – Відеолекторій до Дня матері для 1-11 класів (сайт школи – дистанційна освіта – виховна робота онлайн).

15.05.2020 р. – Міжнародний день сім’ї: інформаційний дайджест,

відеолекторій для 1-11 класів (сайт школи – дистанційна освіта – виховна робота онлайн).

21.06.2020р. –  День батька (на шкільному сайті інформаційний дайджест).

Державно-громадське управління
Відповідно до Положення про загальноосвіню школу, Статуту школи педагогічна і батьківська громадськість брала активну участь в управлінні школою. Так найважливіші питання напрямків розвитку школи, планування її роботи виносяться на розгляд педагогічної ради, батьківського комітету, вирішуються всі поточні питання життя школи й роботи. На рівні кожного класу створені та діють батьківські комітети, що беруть найактивнішу участь в організації повсякденної роботи та навчально-виховного процесу. Організація ефективної роботи школи не можлива без діючого постійного зворотного зв’язку з батьками. Адміністрація школи, вчителі з увагою ставляться до всіх пропозицій і зауважень з боку батьків. У школі налагоджена робота з батьківською громадськістю:

 • працює батьківський комітет та комісії; 
 • за безпосередньою участю батьківських активів класів проводяться масові заходи;
 • батьки залучаються до організації харчування учнів, їхнього медичного обслуговування;
 • залучаються батьки учнів також до роботи з неблагонадійними родинами з метою запобігання негативним умовам виховання дітей;
 • упродовж навчального року проводяться батьківські збори із запрошенням вчителів-предметників, що свідчить про налагоджену спільну роботу педагогічного колективу школи з батьками учнів.
 • Проводяться загальношкільні збори, відбувається зустріч з представниками різних органів, які проводять інформаційну роботу з батьками, членами педагогічного колективу. Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процесс і оскільки це спільна справа сім’ї і школи, то звичайно велика увага приділяється роботі з батьками. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною.

Профілактичне медичне обстеження

 • Рівень навчальних досягнень учнів у великій мірі залежить від їх стану здоров’я. Всі учні один раз на рік проходять медичний огляд. Обстеження учнів тривало протягом літніх канікул, вересня – жовтня у центральній районній лікарні у присутності батьків, з метою своєчасного розподілу їх на групи за станом здоров’я. На батьківських зборах регулярно заслуховуються питання щодо зміцнення здоров’я дітей, у школі виконуються заходи щодо профілактики захворювань та оздоровлення учнів.

Протягом навчального року учні школи були забезпечені засобами невідкладної першої допомоги. Травмувань, які б спричинили довготривалу хворобу, не було. Усі учні призовного віку вчасно пройшли медичну комісію при військовому комісаріаті та одержали приписне свідоцтво.

Охоплення учнів харчуванням

 • У 2019-2020 навчальному році вжито невідкладних заходів щодо створення умов для організації харчування дітей. Організовано повноцінне, безпечне та якісне харчування дітей. Розроблено та затверджено режим та графік харчування дітей у шкільній їдальні.
 • Проводився облік учнів, які отримували безкоштовне гаряче харчування, а також гаряче харчування за кошти батьків. Гарячим безкоштовним харчуванням було охоплено 201 учень: учні 1 – 4 класів, що становило 100 % т пільгова атегрія дітей. Серед учнів 5 – 10 класів харчувалося у шкільній їдальні 95% від загальної кількості учнів у школі.  Постійно здійснювався бракераж готової продукції, результати заносилися до журналу бракеражу.. Проводилася роз’яснювальна робота серед батьків щодо організації харчування в сім’ї дітей різного віку. Проінформовано всіх батьків про правила одержання безкоштовного харчування та вимоги до оформлення документів.

Соціальний захист учнів закладу Робота з соціального захисту дітей у 2019 – 2020 н. р. знайшла відображення у наступних заходах. Систематично здійснювалось оновлення банку даних на дітей пільгового контингенту, зміни до якого вносились кожного разу після зміни у соціальному статусі учнів. Питання соціального захисту учнів сплановане в річному плані роботи школи.

Складено соціальний паспорт школи.

1.Загальна кількість дітей в закладі – 336

 1. Кількість дітей-сиріт – 5
 2. Кількість дітей з багатодітних сімей – 69
 3. Кількість дітей з інвалідністю – 3
 4. Кількість дітей з малозабезпечених сімей – 27
 5. Кількість дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 3
 6. Кількість дітей-напівсиріт – 11
 7. Кількість дітей одиноких матерів (батьків) – 24
 8. Кількість дітей батьків, економічних мігрантів – 0
 9. Кількість дітей, які взяті на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах (СЖО) :0
 10. Кількість дітей девіантної поведінки:

на внутрішкільному обліку _____0_на обліку

в Лиманському ВП ГУНП ___0_______

 1. Кількість дітей, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків – 0
 2. Кількість дітей, у яких обоє батьки з інвалідністю – 0
 3. Кількість дітей, у яких один з батьків з інвалідністю – 2
 4. Кількість дітей,які перебувають на диспансерному обліку – 31
 5. Кількість дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи – 34
 6. Кількість дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій – 8
 7. Кількість дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів – 0
 8. Кількість дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту  – 0
 9. Кількість дітей з особливими освітніми потребами2019/2020н.р., які навчаються/виховуються в інклюзивних, спеціальних класах/групах, за індивідуальною формою навчання  – 3
 10. Загальна кількість дітей пільгових категорій в закладі  – 211

Учнівське самоврядування.

У Лиманській ЗОШ I-III ступенів № 5 учнівське самоврядування є важливою  частиною демократичних процесів, які відбуваються як у школі, так і у суспільстві  в цілому. Воно сприяє згуртуванню шкільного колективу, розвитку громадської  думки, процесу соціалізації особистості, ефективному входженню в доросле  життя. Діти стають не спостерігачами життя, а його учасниками. Через шкільне   самоврядування відбувається підготовка майбутніх активних громадян держави.

Учнівське самоврядування здійснюється через роботу дитячого об’єднання «Євродіти».  Дитяче об’єднання «Євродіти» Лиманської ЗОШ I-III ступенів № 5 протягом 2019-2020  навчального року плідно працювало за різними напрямками:

– Напрям «Турбота»

Мета: виховувати вміння цінувати здоров’я людства, приносити користь оточуючим та здійснювати гарні вчинки, турбуватися про молодших школярів та людей похилого віку.

– Напрям «Патріот»

Мета: вивчати та зберігати історичні традиції і культуру свого краю, примножувати звичаї краю, виховувати любов до Батьківщини, української мови та українських національних традицій.

– Напрям «Довкілля»

Мета: вивчати і зберігати екологію міста і району. Вміти розбиратися в таємницях природи.

– Напрям «Чемпіон»

Мета:  Сприяння укріпленню здоров’я, гармонічного розвитку школярів, формування стійкого інтересу до занять фізкультурою і спортом, виховувати вміння турбуватися про свої права, обов’язки та здоров’я.

– Напрям «Мудрець»

Мета: допомогти учням в організації свого трудового дня, виховувати вміння оцінювати недоліки і досягнення своїх однолітків, вчити вмінню досягати поставленої мети, розвивати  інтелектуальні здібності.

– Напрям «Креатив»

Мета: виховання художньо-естетичних смаків, розвиток творчих здібностей, талантів дитячої та художньої творчості у галузі музики, мистецтва, видів декоративно-прикладного мистецтва.

За цими напрямками була проведена певна робота згідно річного плану. Учнівське самоврядування є обов’язковою складовою при підготовці та проведенні шкільних заходів. За 2019-2020 навчальний рік була проведена така робота:

02.09.2019  р. у школі проводилося свято Першого Дзвоника.

08.09.2019 р. до 76-ї річниці визволення Донбасу від фашистських загарбників було організовано проведення заходів:

– покладання квітів до пам’ятника та вшанування загиблих захисників;

– експрес-інформація на уроках «Герої живуть доти, доки про них пам’ятають»;

– тематична виставка «76-та річниця визволення Донбасу».

З 17.09. по 20.09.2019 р. у школі відбувся Тиждень знань правил пожежної безпеки. Були проведені такі заходи:

– виставка малюнків (1-4 кл.) та стіннівок (5-11 кл.);

– профілактичні бесіди з правил пожежної безпеки.

01.10.2019 р. – у школі відбулась толока-відкриття І (шкільного) етапу олімпіад з навчальних дисциплін.

04.10.2019 р. – День працівників освіти. Відбулися такі заходи:

– день самоврядування;

– святковий концерт.

З 07.10. по 11.10.2019 р. – Єдиний тиждень національно-патріотичного виховання. Протягом тижня були проведені такі заходи:

– покладання квітів до Обеліску Слави;

– святковий концерт із запрошенням ветеранів війни, військовослужбовців – учасників АТО;

– зустрічі учнів початкових класів із захисниками «Роль війська у відстоюванні незалежності та територіальної цілісності України».

25.10.2019 р. – Річниця визволення України від фашистів:

– експрес-інформація на уроках «Збережемо пам’ять про подвиг»;

– участь у заході «На братських могилах  не в’януть квіти» у БК «Зеленоклинський».

З 04.11.2019 р. по 08.11.2019 р. – Тиждень української мови, приурочений до Дня української писемності та мови: урочисте відкриття Тижня.

З 04.11.2019 р. по 08.11.2019 р. – у школі пройшов Тиждень енергозбереження. Були проведені такі заходи:

– виставка малюнків «Економ і бережи»;

– перегляд відеороликів про економне використання енергоресурсів;

– тематична виставка «Енергію збережу – країну вбережу»;

– роздача флаєрів «Енергозбереження. Почни з себе!».

З 11.11.2019 р. до 15.11.2019 р. у школі проводився Тиждень безпеки дорожнього руху, а саме:

– квест «Правила дорожнього руху – життя та здоров’я зберігай» для учнів 5-10 класів;

– виставка малюнків «Школярі за безпеку дорожнього руху»;

21.11.2019 р. – у школі відбувся День Гідності та Свободи, а саме:

– тематична виставка «В Єдності сила народу»;

– кінолекторій з переглядом документального фільму «Діти за мир, за єдину Україну»;

– акція «Запали свічку пам’яті»;

– урок пам’яті з елементами театралізації «З Україною в серці»;

– участь в інформаційному екскурсі «Нам берегти тебе, Соборну і єдину» у БК «Зеленоклинський».

22.11.2019 р. – День пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій:

– тематична виставка «Свічка пам’яті»;

– виставка стіннівок;

– перегляд відео-спогадів очевидців голодоморів;

– участь у заході «І мертвим, і живим, і ненародженим…»;

– також в пам’ять про мільйони загиблих від Голодомору 23.11.2019 р. о 16.00  участь у Всеукраїнській акції «Запали свічку пам’яті».

06.12.2019 р. – День збройних сил України. Було проведено наступні заходи:

– виставка малюнків «Уклін всім, хто край свій боронить» 1-7 класи;

– тематична виставка «Українська армія – школа мужності» для 1-11 класів;

– виготовлення подарунків, листівок та привітання військовослужбовцям Збройних сил України.

13.12.2019 р. – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. У школи проводились такі заходи:

– тематична виставка у шкільній бібліотеці до дня ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС «Вони пішли у вогонь, щоб врятувати світ»;

– перегляд документального фільму «Вся правда про Чорнобиль».

16.12.2019 р. відбулася Благодійна Лотерея Святого Миколая на підтримку Ірини Лоскут, якій потрібна операція на серці. Управлінням освіти, молоді та спорту було надано подарунки, які розігрувалися у формі лотереї. Учні та вчителі прийняли активну участь в благодійній акції.

19.12.2019 р. – У школі святкувався День Святого Миколая. Відбулись такі заходи:

– учні початкової ланки написали листи Святому Миколаю;

– до кожного класу завітав Святий Миколай, щоб привітати дітей та подарувати їм подарунки.

23.12.2019 р. та 24.12.2019 р. у школі відбулися святкування Нового року для учнів 1-11 класів.

21.01.2020 р. у школі проводився День Соборності України:

– урочиста толока для 1-11 класів;

– відеолекторій «День Соборності України»;

21.01.2020 р. – майстер-клас з фотографії для членів міської Ради школярів. Взяли участь учениці 9 класу Шеїн Поліна та Бережна Вікторія.

27.01.2020 р. у школі відбувся Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Було проведено тематичні заходи «Голокост – шрам на серці людства» та оформлено виставку-нагадування “Скорботна свічка пам’яті святої”

29.01.2019 р. у школі відзначався День пам’яті героїв Крут: для учнів 1-11 класів оформлено тематичну виставку «Пам’ятаємо героїв Крут». 

20.02.2020 р. – День Героїв Небесної Сотні. Були проведені такі заходи:

– уроки мужності «Небесна Сотня Воїнів Майдану» з переглядом відеороликів про події на Майдані під час Революції гідності;

– акція «Запали свічку пам’яті» для 1-11 класів.

21.02.2019 р. – Міжнародний день рідної мови.  Відбулися такі заходи:

– загальношкільна толока «Її величність – Мова»;

– квест-гра «Подорож у країну мовознавства»;

– виставка-презентація крилатих висловів про мову;

– експрес-уроки «Говори українською правильно» (1-11 класи);

– знаю українську разом із О. Авраменком (працюємо з кюар кодами).

Далі роботу дитячого об’єднання було призупинено через карантин.

У новому 2020-2021 навчальному  році  учнівське  самоврядування  працюватиме  за  таким  же  принципом  і  над  вирішенням  наступних  проблем:

 • удосконалення роботи учнівського самоврядування;
 • підвищення рівня навчальних досягнень учнів;
 • вироблення культури поведінки, законослухняності в учнів;
 • господарність, бережливе ставлення до шкільного майна;
 • організація змістовного відпочинку учнів.

Отже, дитяче об’єднання «Євродіти» у Лиманській ЗОШ I-III ступенів № 5 – це   режим протікання спільного і самостійного життя, в якому кожен учень може визначати  своє місце і реалізувати свої здібності та можливості. Через роботу дитячої організації учні готуються до свідомої участі в суспільному житті держави, до самостійної адаптації в  умовах швидких змін суспільного життя.

Стан роботи з охорони життя і здоров’я дітей, проведення санітарно-оздоровчих заходів, запобігання дитячого травматизму

Одним з напрямів роботи школи було створення освітнього середовища для розвитку здорової дитини, формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння навичками безпечного життя і здорової поведінки.

На стан здоров’я впливає багато чинників, а саме: несприятливе навколишнє середовище, погіршення санітарно-гігієнічних умов навчання та якості медичного обслуговування, поширення шкідливих звичок серед учнівської молоді тощо. Це викликає серйозне занепокоєння. Як показує практика, найбільш рушійний вплив на стан здоров’я молоді здійснює поширення шкідливих звичок. Сьогодні завданням кожного вчителя школи є пропаганда та навчання учнів здоровому способу життя, профілактиці алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та СНІДУ. Тому вже під час проведення вересневих батьківських зборів цим питанням необхідно приділити багато уваги, зупинитись на взаємодії між школою та родинами щодо профілактики негативних факторів, які впливають на стан здоров’я.

Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності в школі велась відповідно до:

 • статей 43, 50 Конституції України;
 • Закону України «Про освіту», стаття 26;
 • кодексу законів про працю України, статті 2, 10, 13;
 • Закону України «Про охорону праці», статті 6, 7, 10, 15, 19, 25;
 • наказів Міністерства освіти і науки України № 563 від 01.08.2001р. «Про затвердження положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально – виховного процесу в закладах освіти» і № 616 від 31.08.2001р. «Про затвердження положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально – виховного процесу в навчальних закладах».

В школі проводиться систематична робота із попередження дитячого травматизму та пропаганди здорового способу життя. В класних кімнатах оформлені стенди з попередження дитячого травматизму. Система профілактичної роботи з цих питань включає в себе комплекси занять за розділами, які учні вивчають на уроках «Основи здоров’я» та на годинах спілкування. Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально–виховного процесу в школі у 2019/2020 навчальному році знаходився під щоденним контролем адміністрації школи.

З метою організації роботи з охорони праці та забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально–виховного процесу перед початком  навчального року видано відповідні накази, розроблені посадові інструкції та інструкції з охорони праці для всіх працівників, видані працівникам під підпис. У наявності журнали реєстрації інструктажів, обліку дитячого та дорослого травматизму, пожеж тощо.

Відпрацьована програма вступного та первинного інструктажів з охорони праці для працівників та учнів школи.

На кожному поверсі розташований план евакуації на випадок пожежі або інших стихійних лих; в навчальних кабінетах школи оформлено куточки з безпеки життєдіяльності.

На засіданнях педагогічної ради, радах при директорові періодично заслуховувались питання з охорони праці, дитячого та дорослого травматизму.

Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, у побуті й громадських місцях, на вулиці тощо обговорювались на батьківських зборах.

Усі заплановані заходи з охорони праці, техніки безпеки на 2019/2020 н.р. проведено:

03.09.2019р-20.09.2019р проведено заходи, щодо Всеукраїнського місячника безпеки дорожнього руху «Увага!Діти на дорозі!»

Вступний інструктаж БЖ-1 для учнів із записом у журнал.

Інструктаж №30 з БЖ під час дорожнього руху та поведінки на вулиці

Оновлено куточки з БЖ

Гра «Вулиця сповнена несподіванок» (1-А, 1-Б класи)

Перегляд навчальних мультиків «Основні правила поведінки учнів на вулиці і      дорозі. Дитячий дорожньо-транспортний травматизм» (2-А, 2-Б класи)

Виховний захід «Основні правила поведінки учнів на вулиці і дорозі.». «Безпека дорожнього руху – це життя!» (3-А, 3-Б класи)

Практичне заняття «Наш шлях до школи та нові маршрути» (4-А, 4-Б класи)

Виховна година «Учасники дорожнього руху та умови безпеки пішоходів» (5 клас)

Прегляд відео інструктажів «Правила безпечної поведінки дітей на дорозі, подвір’ї, у транспорті» (6 клас)

Виховний захід «Правила для пішоходів» (7 клас)

Перегляд презентації «Правила безпечної поведінки дітей на дорозі, подвір’ї, у транспорті» (8 – 11 класи)

Тематична виставка «Дорога – не місце для гри» (1 -11 класи).

11.11.-15.11 Тиждень безпеки дорожнього руху.
Захід «Азбука доріг. Школа Світлофора» 6 клас (Шарудило О.М.)
Захід з елементами презентації«Мій кращий друг – безпечний рух» 2-Бклас (Ковалькова В.В.)
Виховний захід «Безпека руху – запорука життя і здоров’я» 3-Б клас (Растєряєва Л.В.)
Захід «Знай і вивчай правила дорожнього руху» 1-Б клас (Погребняк В.О.)
Виставка малюнків ” Школярі за безпеку дорожнього руху” 3-Б клас (Казмірчук Л.І.)
Квест «Правила дорожнього руху знай — життя та здоров’я зберігай» 5-11 класи (Овчаренко Г.С)

17.09. по 20.09.2019 р. у школі відбувся Тиждень знань правил пожежної бе зпеки.

Тематична виставка «Пожежна безпека – запорука безпечного життя»

Виставка малюнків «Обережно пожежна небезпека» для учнів  2  – 7 класів.

Учні 8 – 10 класів створили буклети «Бережи себе»

Проведено позаплановий інструктаж з БЖ.

Відеолекторій для учнів 1-4 класів “Правила електробезпеки в побуті. Весело про серйозне”(на шкільному сайті)

Мультфільм для учнів 1-4 класів Корисні підказки . Електрично-фантастично(На шкільному сайті)

Відеолекторій для учнів 5-11 класів “Правила безпеки поводження з електричними приладами”

Тестування  для учнів 5-11 класів “Твоя електробезпека” (Шкільний сайт)

Відео подорож «Електрика очима дітей» для 6 класу (Платформа Padlet)

Відеолекторій «Безпечне поводження з електричними приладами» 8,10 клас (Платформа Padlet)

Перегляд мультфільмів «Правила безпеки при користуванні електроприладами» 2-А клас ((Платформа Padlet)

«Уроки обережності тітоньки Сови»1- 3  класи ( Viber, платформа Padlet)

Відеолекторій «Перша допомога при ураженні електричним струмом» 11 клас (Платформа Padlet)

Відеолекторій щодо боротьби з тютюнопалінням (Шкільний сайт)

Виховна година «Ми проти тютюнопаління1» (Шкільний сайт)

Відеоролик “Твоє життя – твій вибір” (Шкільний сайт)

Відео подорож ” Здоров’я – найцінніший скарб людини” (Шкільний сайт)

Відеолекторій для учнів  1 – 4 класів “Правила безпечної поведінки на дорозі” (На шкільному сайті)

Відеолекторій для учнів  5 – 11 класів  “Безпека на дорозі – безпека життя”  (На шкільному сайті)

Перегляд навчальних мультфільмів для учнів 1 – 4 класів “Будьте обережні на дорозі!” (Шкільний сайт)

Презентація для учнів 5-11 класів “Все про безпечну поведінку на дорозі” (Шкільний сайт)

Онлайн-тестування для учнів 5 – 11 класів ” Як добре ви знаєте правила дорожнього руху” (Шкільний сайт)

Перегляд мультфільмів 1-2 класи «Корисні підказки» (Платформа Padlet)

Азбука безпеки на дорозі тітоньки Сови 1-4 класи (Платформа Padlet, Viber)

Пам’ятка безпечної поведінки під час літніх канікул 5 – 9 клас (Платформа Padlet)

Відеозахід «Рух у житловій зоні», «Обов’язки і права пішоходів» 10-11 клас(Платформа Padlet, Viber).

Була проведена інформаційно-просвітницька робота для учнів 1-10-х класів, спрямована на інформування, підвищення безпеки дітей і зменшення ризику, пов’язаного із вибухонебезпечними предметами.

Робота бібліотеки
Виконуючи триєдину функцію: інформативну, просвітницьку і духовну – бібліотека школи проводила певну роботу. Бібліотека систематично веде роботу щодо оформлення картотек, тематичних папок, документації, пов’язаної з інвентаризацією, списанням застарілої літератури, оформленням періодичних видань, одержанням підручників, видачею та збиранням їх у кінці навчального року.
У бібліотеці працює читальний зал, є відкритий доступ до художньої, науково – популярної літератури, газет, журналів, поновлюється постійна інформація про нові надходження підручників та методичної літератури для вчителів.

Головні показники роботи бібліотеки:

Загальна кількість читачів:

 • Учні – 342; 
 • Учителі, батьки та інші – 62; 
 • Кількість відвідувань (на день у середньому) – 28;
 • Кількість книговидач – 405; 
 • Загальна кількість відвідувань -465.
 • Проведення масових заходів:
 • Надання допомоги вчителям, учням, батькам у підготовці та проведенні масових заходів:
 • Календарних свят – «Незалежна Україна – моя країна» (до Дня соборності України); «Шляхом народної шани» (до Дня вчителя);
 • Літературних вечорів – 4; 
 • Етнографічних свят – 3; 
 • Інші заходи – 25. 

Роботу бібліотеки було спрямовано на популяризацію книг, формування світогляду дітей, реальну допомогу кожному в задоволенні читацьких потреб, інтересів, запитів.

В цьому напрямку проводяться  бесіди з учнями школи для вивчення їх інтересів та інформаційних потреб, бесіди з вчителями, ознайомлення із новою навчальною, методичною, художньою літературою шляхом проведення тематичних виставок.

Було оформлено книжкові виставки до знаменних дат року:

– До Дня пам’яті жертв голодоморів

– До 100-річчя від дня народження Василя Сухомлинського

– До Міжнародного дня пам’яті жертв голокосту

– До Міжнародного дня рідної мови

– До Дня героїв Небесної сотні

– Екологія, здоров’я, життя

– Правила користування газом у побуті

– До дня письменника

– До 205-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка

– До всесвітнього Дня поезії

-До Міжнародного дня дитячої книги

– До Дня пам’яті та примирення

-До Дня перемоги над нацизмом у другій світовій війні

– До Дня матері

– До Дня довкілля

– До всесвітнього Дня здоров’я

– До Дня матері

– До Дня Європи в Україні

– До міжнародного Дня письменності(грамотності)

-До Дня українського козацтва.

– До Дня ЦЗ

– «Моя Батьківщина – Україна»

Було проведено заходи до 100-річчя В.Сухомлинського:

– Виховна година у 2-Б класі «Казковий світ Сухомлинського;

– З учителями початкових классів було створено круглий стіл на тему Впровадження педагогічних ідей  В.Сухомлинського в навчально-виховному процесі” ;

– Для учнів 10-го класу було проведено виховний захід на тему: «Людина любові і добра»;

– Для учнів 6-го класу було проведено вікторину і показано презентацію на тему: «Життя і творчість В.О.Сухомлинського»;

– Урок позакласного читання “Школа добрих вчинків” –  4 клас;

– Літературна вітальна «Серце віддаю дітям» –  5 клас;

– Ілюстрації до казок В.О.Сухомлинського – 3клас.

До міжнародного дня читання разом з вчителем 3-Б класу проведено захід «Читати модно завжди». У 3-А класі проведено літературну годину «Читання –  це стежинка до успіху»

До Дня здоров’я у 4 класі проведено  захід «Бібліотека за здоровий спосіб життя», вікторину «Корисне – шкідливе». З учнями 2-х класів проведено бесіду  «Здоров’я – наше багатство», а також переглянуто мультфільм «Охоронці здоров’я».

До міжнародного дня дитячої книги :

– У 2-Б класі було проведено віртуальну вікторину «Казкова подорож»

– Оформлено виставку малюнків «Улюблені герої казок», в якій прийняли участь учні 3-Б класу.

– У 5 класі було проведено літературну годину «Книги читаємо – розумне черпаємо»

До всесвітнього Дня поезії у 3-Б класі проведено літературну годину «Поезія єднає серця»

До 205-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка у 4 класі було проведно бібліотечний урок «Т.Г.Шевченко – поет, художник, борець за долю українського народу».

У 2-Б класі проведено бібліотечний захід «Газ – друг, газ – ворог».

Проведено акцію «Подаруй бібліотеці сучасну книгу», в якій взяли участь учні 4-го та 10-го класів.

Протягом року здійснювався прийом нової літератури та підручників. Проводились колективні та індивідуальні бесіди з читачами про  «Правила поведінки в бібліотеці» та «Правила користування бібліотекою». Проведено рейдів та консультації з батьками « Збереження підручників».

З метою вивчення читацьких інтересів молодших школярів, рівня їх читацької культури, місця книги в житті були проведені бесіди «Я люблю читати про…» та анкетування «Книга в моєму житті».

 

Участь в конкурсах та методичних заходах:

 1. Участь у міському етапі конкурсу віртуальних бібліотечних виставок, присвяченого 100-річчю від дня народження В.О.Сухомлинського    (Диплом II ступеня в номінації «Бібліотекарі зі стажем роботи до 10 років»).
 2. Виступ на методичному об’єднанні «Лабораторія творчого бібліотекаря. Нові технології – нові можливості» на тему «Творчий досвід бібліотекарів з впровадження нових інформаційних технологій».

             Робота практичного психолога  школи

У 2019-2020 н.р. практичний психолог ЗОШ № 5 працювала за такими напрямками:

 1. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх.

Робота з попередження правопорушень серед учнів в школі побудована відповідно до  нормативно-правових документів. Основною формою роботи серед неповнолітніх із попередження правопорушень була просвітницька та профілактична робота, яка здійснювалась за допомогою як групових занять, так і індивідуальних. Тематика проведених годин психолога з учнями 1-11 класів: «Права і обов’язки дитини», «Що значить бути дисциплінованим?», «Відповідальність за свої вчинки», «Ні – булінгу, так – дружбі!», «Підліткові ініціації», «Стрес і депресія».

 1. Профілактика суїцидальної поведінки серед учнів та збереження здоров’я.

Одним із пріоритетних напрямків у роботі практичного психолога була профілактика суїцидальної поведінки серед учнів та збереження і зміцнення   психологічного здоров’я. З метою попередження кризових станів і корекції психологічного емоційного  неблагополуччя учнів здійснювалася просвітницька та профілактична робота: класні години, тренінгові заняття з учнями, орієнтовані на осмислення   своїх психологічних особливостей, сильними і слабкими сторонами особистості , способами зняття тривожності; тренінги міжособистісного спілкування, заняття  з метою формування ціннісних орієнтацій. Тематика проведених годин психолога: «Я маю право відчувати і висловлювати свої почуття», «Чому важко визнати свою провину?», «Світ без насильства», «Інтернет залежність», «Як підняти собі настрій, якщо все погано?», «Як розв’язати конфлікт?», «Як підняти самооцінку», «Який плив мають різні шкідливі звички на організм та психіку людини», «12 способів боротьби зі стресом», «Мої потреби у  різних сферах життя та потреби інших людей», «Небезпека в мережі Інтернет», «Вплив шкідливих звичок на організм дитини».

 1. Профілактика насильства та жорстокого поводження з учнями.

Велику увагу психолог приділяє профілактичній роботі попередження  насильства, булінгу, кібербулінгу та жорстокому поводженню з учнями. Тематика проведених годин психолога:  «Світ без насильства», «Звички формують характер, характер формує долю», «Деструктивні організації. Як уникнути тиску з боку групи», «Домашнє насильство та права дитини!», «Вчимося володіти емоціями», «Про попередження насильства в сім’ї».

 1. Профілактика торгівлі людьми

Робота в даному напрямку  велась за всіма  основними видами діяльності, що сприяло оволодінню учнями знаннями з цієї теми,  та  вироблення алгоритму поведінки в  кризової  ситуації. У рамках просвітницької роботи проведені години психолога: «Я громадянин світу», «Міжнародна солідарність проти найгірших форм дитячої праці», «Моє працевлаштування», «Безпечне та корисне дозвілля», «Торгівля людьми – сучасне рабство».

 1. Подолання  дитячої безпритульності і бездоглядності

З метою профілактики дитячої безпритульності і бездоглядності оформлені тематичні куточки для учнів, батьків, педагогів, де розміщені матеріали з профілактики насилля, телефони довіри різних організацій. У рамках просвітницької роботи проведені наступні години психолога: «Права людини та дитини», «Негативні соціальні явища і їх подолання», «Телефони довіри», «Вплив шкідливих звичок на організм дитини», «Алгоритм дій педагога при виявленні домашнього насилля, блінгу», «Права і обов’язки батьків».

Спортивно-масова  робта

Фізичне виховання у Лиманської ЗОШ №5 є невід’ємною складовою освіти, яка забезпечує можливість набуття кожною дитиною науково  обґрунтованих знань про здоров’я і засоби його зміцнення, методики організації змістовного дозвілля і спрямоване на формування в учнів фізичного, соціального і духовного здоров’я.

Фізичне виховання і спортивно – масова робота в ЗОШ №5  ведеться згідно з Положенням .

У 2019 -2020 навчальному році була спрямована  робота на формування  в учнів ціннісних організацій, щодо культури здоров’я і здорового способу життя, виховували потребу та звички займатись фізичною культурою та спортом, вести активний спосіб життя, піклуватися про своє здоров’я.

На заняттях з фізичної культури здійснювали особиснісно орієнтований підхід до навчання учнів за статевими та індивідуальними особливостями фізичного розвитку, а також з урахуванням їхніх потреб та нахилів.

З метою попередження травматизму під час занять з фізичної культури правильно підбираються вправи та ведеться контроль за їх виконанням.

У Лиманській ЗОШ №5 І-ІІІ ст..створено план  спортивно – масової роботи, який є складовою частиною річного плану роботи . Цим планом передбачено спортивно – масові і  фізкультурно – оздоровчі заходи на рівнях класу.Діти брали участь у шкільних, міських змаганнях та спортивно – оздоровчих заходах.

На шкільному рівні були  проведені спортивно- массові заходи: Олімпійський тиждень,змагання з ЗФП,«Веселі старти», міні-футбол (хлопці та дівчата),настільний теніс,шашки ,волейбол,баскетбол.Більше ніж 70 учнів брали участь у спортивних змаганнях.Діти які показали кращій результат захищали честь школи на міському рівні.

Міська спартакіада проходила у 9 єтапів( ЗФП,міні-футбол (хл.),настільний теніс,шашки,волейбол,футзал,стрітбол,міні-футбол(дівч.),легкоатлетична естафета..

А також брали участь з міні-футболу (хлопці) ,вони вийшли у фінал та грали за 3-4 місце з Тернівським НВК,але нажаль зайняли 4 місце .В спартакіаду входила легкоатлетична естафета ,наші діти зайняли 6 місце ,хоча у своєму забігу були 2,але по часу поступились іншим школам.

У спартакіаді  брала  участь 21 школа ,наша Лиманська ЗОШ№5 у загальній сумі набрала 104 бали та зайняли 10місце. Будемо виправляти свої недоліки в наступному році.Але ми не опускаємо руки і в наступному році покажемо кращій результат.

Комп’ютеризація та інформатизація навчального та управлінського процесів
Упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій визначено Національною доктриною розвитку освіти.  В школі функціонують 2 кабінети інформатики, кількість комп’ютерів  складає 13 (2011 року виданя) +13 одиниць (2019 рку видання), та лінгафонний кабінет з ноутбуками – 15 шт. та смарт-ТВ. У закладі наявні 10  мультимедійних комплексів ( мультимедійна дошка + ноутбук). Всі вони підключені до локальної мережі та мережі Інтернет та вайфай.  Класи НУШ оснащені компьютерною техніккою та принтерами.

Фінансово – господарська діяльність

У вересні 2019 роу було завершено капітальний ремонт будівлі закладу за обласний державний бюджет  – близько 30 млн.гривень. За рахунок місцевої влади учні школи тримали нові меблі на суму – 880000.00 грн. Для  класів НУШ отримано меблі та дидактичний матеріал.

На 01.07.2020 року йде будівництво шкільної їдальні за обласний держбюджет.

Заклад забезпечений сисиемою відеоспостереження, системою пожежної сигналізаії та оповіщення.

В закладі оснащена  інклюзивна кімната

Самооцінка  навчального закладу та завдання на  2019 – 2020 навчальний рік

На кінець навчального року в закладі здійснено самооцінювання роботи з метою об’єктивної самооцінки реалізації єдиної державної політики в галузі освіти й спрямоване на визначення ефективності роботи відповідно до державних стандартів, результативності навчально-виховного процесу, аналізу потенційних можливостей навчального закладу та ступеня їх реалізації. Об’єктивність само оцінювання роботи забезпечувалася всебічним аналізом якісних і кількісних показників діяльності.

У підсумковому оцінюванні освітньої діяльності навчального закладу рівень роботи школи визначається як задовільний.

Висновки за наслідками самоекспертизи закладено в подальшу роботу через стратегічні та пріоритетні напрямки роботи.

Таким чином, підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновки.

    Проблеми, що залишаються для подальшої роботи:

 • Постійне впровадження комп’ютерних технологій  в освітній процес процес;
 • Зміцнення матеріально-технічної бази школи.

 

Директор школи                                                             І.В.Шепілова

 

 

Додаток 1

С П И С О К

учнів, занесених   до шкільного банку обдарованих дітей

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5

за  інтелектуальною  обдарованістю

2019 – 2020н.р.

№  з/п П.І. учня Клас Результати Бал Усього Рейтинг П.І.Б.

менторів

1 Ребров В. 11 1.Міський етап «Донбас екскурсійний. Гора Карачун: історія і сучасність» І місце (відеоролик);

2.Обласний етап «Донбас екскурсійний. Гора Карачун: історія та сучасність» І місце;

3.Міський етап  конкурсу «Грак-птах 2019 року» І місце (відеоролик);

4. Обласний етап  конкурсу «Грак – птах 2019 року» І місце (відеоролик);

4.Учасник обласної історико-краєзнавчої конференції учнівської молоді «Донбас мій рідний край»

3

15

3

15

2.5

38.5 І Шеїн Ю.Л.
2 Сегеда Д.

 

5 1. Всеукраїнська природнича гра «Геліантус» (диплом І ступеня)

2. Всеукраїнський природничий конкурс «Колосок» – осінній 2019(золотий сертифікат)

3. Всеукраїнський конкурс ім. Т. Шевченка (міський етап)  – І м.

4. Олімпіада з математики міський етап ІІІм.

0.5

 

0.5

3

1

5 ІІ Рибалко Т. О.

 

Рибалко Т. О.

Головко А. В.

Вербовська Л. Б.

3 Скицька С.

 

 

11 1.Олімпіада з української мови та літератури (міський етап), ІІІм.

2.Міжнародний конкурс знавців української мови ім. П. Яцика (міський етап)  – участь

3. Всеукраїнська олімпіада «На урок» з укр. мови, диплом ІІ ступеня

4. Всеукраїнська акція «Грак – птах року», творча робота, 2м. – міський рівень

1

0.5

0.5

2

4 ІІІ Головко А. В.

 

 

Рибалко Т. О.

4 Шарудило В.

 

1 –А 1.«На Урок» V Всеукраїнська інтернет-олімпіада з предметів початкової школи, диплом Іступеня

2.Всеосвіта конкурс «Основи кібербезпеки»(диплом Іступеня)

3. «На Урок» конкурс. «Зимові свята в традиціях нашого народу», диплом І ст.

4. Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На урок» з англійської мови «Осінь-2019» (диплом І ступеня)

5. Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На урок» з англійської мови «Зима-2020»(диплом І ступеня)

6.Всеукраїнська олімпіала з англійської мови «Всеосвіта Осінь -2019», ІІІ місце

7. Всеукраїнська олімпіада з англійської мови «Всеосвіта Весна -2020», І місце

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

3.5 ІV Ронжина Л. І.

 

 

 

 

Шарудило О. М.

5 Ковальова А. 1 – Б 1.«На Урок» V Всеукраїнська інтернет-олімпіада з предметів початкової школи, диплом Іступеня

2.Всеосвіта конкурс «Основи кібербезпеки»(диплом ІІступеня)

3. Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На урок» з англійської мови «Зима-2020»(диплом І ступеня)

0.5

 

0.5

0.5

1.5 V Погребняк В. О.

 

Шарудило О. М.

6 Красногрудь А. 1 – Б 1.«На Урок» V Всеукраїнська інтернет-олімпіада з предметів початкової школи, диплом Іступеня

2.Всеосвіта конкурс «Основи кібербезпеки»(диплом ІІступеня)

3. Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На урок» з англійської мови «Зима-2020»(диплом І ступеня)

0.5

0.5.

0.5

1.5 V Погребняк В. О.

 

 

Шарудило О. М.

7 Юрковська К.

 

1 – Б 1.«На Урок» V Всеукраїнська інтернет-олімпіада з предметів початкової школи, диплом Іступеня

2.Всеосвіта конкурс «Основи кібербезпеки»(диплом ІІступеня)

3. Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На урок» з англійської мови «Зима-2020»(диплом І ступеня)

0.5

0.5

0.5

1.5 V Погребняк В. О.

 

Шарудило О. М.

8 Шеїн Г.

 

1 –А 1.Всеосвіта конкурс «Основи кібербезпеки»(диплом Іступеня)

2.Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На урок» з англійської мови «Осінь-2019» (дипломи І ступеня)

3. Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На урок» з англійської мови «Зима-2020»(диплом І ступеня)

0.5

0.5

0.5

1.5 V Ронжина Л. І.

Шарудило О. М.

Шарудило О. М.

9 Гніденко Є. 8 Олімпіада (міський етап) з історії ІІІ м. 1 1 Шеїн Ю. Л.
10 Малій А. 9 Олімпіада з української мови та літератури (міський етап) – ІІІ м. 1 1 Сіренька Н. С.
11 Вакуленко Л. 5 1.Всеукраїнська природнича гра «Геліантус» (диплом ІІІ ступеня)

2. Всеукраїнський природничий конкурс «Колосок» – осінній 2019 (золотий сертифікат)

0.5

0.5

1 Рибалко Т. О.

Рибалко Т. О.

 

12 Костюкова А. 2 – Б 1.Всеукраїнський природничий конкурс «Колосок» – осінній 2019(золотий сертифікат)

2.Всеукраїнська олімпіада «Всеосвіта осінь», українська мова,Ім.

0.5

0.5

1 Ковалькова В. В.
13 Лисаченко А. 1 – Б 1.«На Урок» V Всеукраїнська інтернет-олімпіада з предметів початкової школи, диплом Іступеня

2. Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На урок» з англійської мови «Зима-2020»(диплом І ступеня)

0.5

0.5

1 Погребняк В. О.

 

Шарудило О. М.

14 Швайченко К. 1 – Б 1.«На Урок» V Всеукраїнська інтернет-олімпіада з предметів початкової школи, диплом Іступеня

2. Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На урок» з англійської мови «Зима-2020»(диплом І ступеня)

0.5

0.5

1 Погребняк В. О.

Шарудило О. М.

15 Штик О. 1 – Б 1.«На Урок» V Всеукраїнська інтернет-олімпіада з предметів початкової школи, диплом Іступеня

2.Всеосвіта конкурс «Основи кібербезпеки»(диплом Іступеня)

0.5

0.5

1 Погребняк В. О.
16 Кучер Б. 2 – Б 1.Всеукраїнський природничий конкурс «Колосок» – осінній 2019(золотий сертифікат)

2.Всеукраїнська олімпіада «Всеосвіта осінь», українська мова, Ім.

0.5

0.5

1 Ковалькова В. В.
17 Гулець Д. 1 – Б 1.«На Урок» V Всеукраїнська інтернет-олімпіада з предметів початкової школи, диплом Іступеня

2.Всеосвіта конкурс «Основи кібербезпеки»(диплом ІІступеня)

0.5

0.5

1 Погребняк В. О.
18 Поцепай М. 1 – Б 1.«На Урок» V Всеукраїнська інтернет-олімпіада з предметів початкової школи, диплом Іступеня

2.Всеосвіта конкурс «Основи кібербезпеки»(диплом ІІступеня)

0.5

0.5

1 Погребняк В. О.
19 Максімова М. 1 –А 1.«На Урок» V Всеукраїнська інтернет-олімпіада з предметів початкової школи, диплом Іступеня

2.Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На урок» з англійської мови «Зима-2020»(диплом І ступеня)

0.5

0.5

1 Ронжина Л. І.

Шарудило О. М.

20 Неманіхін М. 1 –А 1.Всеосвіта конкурс «Основи кібербезпеки»(диплом Іступеня)

2. Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На урок» з англійської мови «Зима-2020»(диплом І ступеня)

0.5

0.5

1 Ронжина Л. І.

Шарудило О. М.

 

Додаток 2

С П И С О К

учнів, занесених   до шкільного банку обдарованих дітей

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5

за  практично-перетворювальною  обдарованістю

2019 – 2020 н. р.

№  з/п П.І. учня Клас Результати Бал Усього Рейтинг П.І.Б.

менторів

1. Ганоцький Сергій 11 І місце міська олімпіада з трудового навчання/технологій

ІІІ місце обласна олімпіада з трудового навчання/технологій

3

5

8 І Кайгородов  К. М.
2. Перевозник Дмитро. 4-А 1.Обласна виставка квіткових композицій. Присвячена Дню Захисника України. Номінація «Дарунки осені», ІІІ місце. 5 5 ІІ Летенко О.О.
3. Кучер Богдана 2-Б 1. Знай і люби свій край, художнє вишивання ІІ м. міськ.етап

2. Всеукраїнський природничий конкурс «Колосок» – осінній 2019(золотий сертифікат)

3.Всеукраїнська олімпіада «Всеосвіта осінь», українська мова, Ім.

2

0.5

0.5

3 ІІІ Ковалькова В.В.

 

Додаток 3

С П И С О К

учнів, занесених   до шкільного банку  обдарованих дітей

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5

за  художньо-естетичною  обдарованістю

2019 – 2020н. р.

№  з/п П.І. учня Клас Результати Бал Усього Рейтинг П.І.Б.

менторів

1 Рибалко Микола 9 1.Обласний конкурс «Тварини- наші друзі»,3 місце (Фото) міський етап

2.Обласний етап Всеукраїнського юнацького фестивалю – 2020» «Кращий відеокліп», 1м.

3.Обласний етап Всеукраїнського юнацького фестивалю – 2020» «Кращий відеофільм», 3м.

4.Всеукраїнська акція «Грак – птах року»  х – е

1 місце (Буклет) – міськ. рівень

2 місце (Буклет) – обл. рівень

5.Обласна природоохоронна акція «Проліска»

(Листівка)

Міський етап  – 1 місце

Обласний етап – 1 місце

(Стінгазета)

Міський етап  – 1 місце

Обласний етап – 1 місце

6.ІV Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На урок» з хімії, диплом І ступеня

7. Велоспорт обл. на шосе парна гонка ІІм.

5

 

 

15

 

5

3

10

3

15

3

15

0.5

 

 

10

84.5 І Рибалко Т. О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аржанова І. В.

2 Меланчук А.

 

 1. Всеукраїнський конкурс «Гуманне ставлення до тварин», 2м. обл. етап
 2. Обласна природоохоронна акція «Проліска», малюнок, 2м. міськ. Етап
 3. І місце у ІІ Всеукраїнському конкурсі «Гуманне ставлення до тварин» у номінації учні 5-7 класів (ТО «Художня студія»)
10

2

30

42 ІІ Рибалко Т. О.

 

 

Махитко Д.В.

3 Галяпа Марія 3-Б 1.«Зимова фантазія» Міжнародний фестиваль конкурс, лауреат І премії. (муз. школа)

2. «Мистецький арсенал» Відкритий регіональний конкурс серед учнів шкіл мистецтва- лауреат ІІ ступеня.( муз. школа)

3.Всеукр. Інтерн. конкурс «Колосок» золотий

30

10

0.5

40.5 ІІІ Зінов’єва Л.М.

Зінов’єва Л.М.

Казмірчук Л. І.

4 Кравцова Анастасія 6 1.Всеукраїнські змагання першого рейтингового туру Чемпіонату України («Данс-Мікс» м. Харків) Ім.

2. ТОП 100 дітей-моделей StarKids fashion show     (м. Київ) учасник

30

 

10

40 ІV Зинчук В. О.
5 Воловод Дар’я 3-Б 1. «Забава»  Первенство Східної України – (танці)обл.

1місце

3 місце

2. « Промінчики» 2 місце (танці)міськ.р.

3. «Джерело талантів» 1 місце (танці)

4. Всеукр. Інтерн. Конкурс «Колосок» золотий

5.«Український сувенір» номінац

«Тарахкалка» (птах)

1 місце- міський етап і

3 місце- обл. етап

 

15

5

 

2

3

 

0.5

3

5

33.5 V Голікова М.С.

 

 

 

 

 

 

Казмірчук Л. І.

Казмірчук Л. І.

6 Нєкрилова Лія 7 1. Обласний Кубок Східної України «Dance Blast» в категорії Продакшн ІІм.

2. Обласний Кубок Східної України «Dance Blast» в категорії Формейшн І м.

10

15

 

25 Голікова М.С.
7 Роменська Єлизавета 7 1. Обласний Кубок Східної України «Dance Blast» в категорії Продакшн ІІм.

2. Обласний Кубок Східної України «Dance Blast» в категорії Формейшн І м.

10

15

 

25 VІІ Голікова М.С.
8 Наумова Мар’яна 1 – А 1.Кубок Східної України Iude Dance Blast  обл. І м.

2. Олімпіада з предметів початкової школи  Зима 2020, диплом І ст.

3.Всеосвіта. Всеукраїнський конкурс «Основи кібербезпеки» диплом переможця (1 місце)

4.«На Урок» V Всеукраїнська інтернет-олімпіада з предметів початкової школи, диплом Іступеня

5. Всеукраїнський природничий конкурс «Колосок» – осінній 2019(золотий сертифікат)

6.Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На урок» з англійської мови «Осінь-2019» (дипломи І ступеня)

7. Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На урок» з англійської мови «Зима-2020»(диплом І ступеня)

15

 

0.5

 

0.5

 

0.5

 

0.5

 

0.5

0.5

 

18 VІІІ Рєзванова К.В.

Ронжина Л. І.

Ронжина Л. І.

 

Ронжина Л. І.

 

Ронжина Л. І.

 

Шарудило О. М.

 

Шарудило О. М.

9 Горюшко Є. 8 1.Обласний етап Всеукраїнського юнацького фестивалю – 2020», «Краща фоторобота», 2 м.

2.Всеукраїнська акція «Грак – птах року», фото,

1м. – міський рівень

3м. – обл. рівень

10

 

3

5

18 VІІІ Рибалко Т. О.
 10 Красножон Юлія 1.Обл. турнір з «Лайт боксу»,3 м.

2.Обласний всеукр. фестиваль суч. танців ІІм.

3.Всеукр. Інтерн. Конкурс «Колосок» Срібний

5

10

0.5

15.5 ІХ Овчаренко В.Л.

Голікова М.С.

Казмірчук Л. І.

11 Чугай Анастасія 7 Обласний Кубок Східної України «Dance Blast» в категорії Продакшн (народні танці) Ім.  

15

15 ІХ Голікова М.С.
12 Таган Софія 3-Б 1.Всеукр. фестиваль суч. танців ІІм.

2. Всеукр. Інтерн. Конкурс «Колосок» срібний

10

 

0.5

10.5 Х Голікова М.С.
13 Найденко Валерія

 

1.Всеукраїнська акція «Грак – птах року», листівка,

1м. – міський рівень

3м. – обл. рівень

2. Обласний етап Всеукраїнського юнацького фестивалю – 2020», «Кращий слайдфільм», 2 м.

 

3

5

 

 

8 ХІ Рибалко Т. О.
14 Полупан Євген 7 Міський етап обласного конкурсу «Донбас заповідний», номінація образотворче мистецтво І місце (робота направлена на область, підсумки не оприлюднені). 3 3 ХІІ Кайгородов К.М.
15 Орлова Єлизавета 6 Обласний  р.Кубок Східної  України «Dance Blast» І м. 3 3 ХІІ Голікова.М.С.
16 Тендітна Ангеліна 6 Обласний  р.кубок Східної  України «Dance Blast» І м. 3 3 ХІІ Голікова М.С.
17 Діденко Катерина

 

10 Міський конкурс «Зимові візерунки», номінація образотворче мистецтво, ІІ місце. 2

 

2 ХІІІ Кайгородов К.М..
18 Кучер Діана 3-А 1.Міський конкурс “Суд очима дітей” малюнок, ІІІ місце

2.Всеукраїнський    інтернет конкурс “Колосок”  4 учні- відмінно

1

 

0.5

1.5 ХІV Растєряєва Л.В.
19 Овчинніков Микита 7 1.Міський етап обласного конкурсу «Донбас екскурсійний», творча робота ІІІ місце.

2.Диплом 1 ст. переможця інтернет-олімпіади з географії «На урок»

1

 

0.5

1.5 ХІV Павловський Е.О.
20 Левіна Тамара 10 Міський конкурс «Донбас заповідний», номінація образотворче мистецтво ІІІ місце. 1 1 ХV Кайгородов К.М.
21 Бей Валерія 11 Міський конкурс «Тварини наші друзі»,  номінація світлини ІІІ місце. 1 1 ХV Кайгородов К.М.
22 Ільченко О.

 

8 Обласний конкурс «Тварини- наші друзі», малюнок, 3м. міськ. етап 1 1 ХV Рибалко Т. О.

 

Додаток 4

С П И С О К

учнів, занесених  до шкільного банку обдарованих дітей

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5

за  комунікативно-організаторською  обдарованістю

2019 – 2020 н. р.

№  з/п П.І. учня Клас Результати Бал Усього Рейтинг П.І.Б.

менторів

1 Шеїн Поліна

 

9 1. Обласний відкритий молодіжний фестиваль соціальної реклами, ІІ місце

2. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу робіт юних фото та відеоаматорів “Моя Україна”: ІІ місце, соціальний ролик “Ми різні, ми рівні

3. Обласний збір лідерів учнівського самоврядування, тимбілдинг «Командоутворення», сертифікат

4. Обласна акція «Відкрита влада», сертифікат учасника

5. 1.Міжнародний конкурс знавців української мови ім. П.Яцика (міський етап)  – І м.

6. Всеукраїнський конкурс ім. Т. Шевченка (міський етап)  – ІІІ м.

7.ІІ Всеукраїнський конкурс авторських віршів «Золоте перо – 2019», сертифікат учасника

8.Всеукраїнський  конкурс учнівських проектів з історії у 2019-2020 н.р. «Радянське минуле. (Пере)осмислення історії» Шеїн П. учениця 9 класу ІV призове місце.

9.Сертифікат учасник Регіональної  краєзнавчої конференції «Донеччина у ІІ світовій війні», присвячена 75-річчю Перемоги над нацизмом у Європі.

10

 

 

 

10

 

 

 

 

 

2.5

 

3

 

 

1

 

10

 

 

20

 

 

 

2.5

61.5 61.5 Могильна О.В.

 

 

 

Могильна О.В.

 

 

Могильна О.В.

 

 

Могильна О.В.

 

Сіренька Н. С.

 

 

Сіренька Н. С.

 

Ронжина Л. І.

 

 

Шеїн Ю. Л.

 

 

 

Шеїн Ю. Л.

 

 

Додаток 5

С П И С О К

учнів, занесених   до шкільного банку обдарованих дітей

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5

за  психомоторною обдарованістю

2019 – 2020 н. р.

№  з/п П.І. учня Клас Результати Бал Усього Рейтинг П.І.Б.

менторів

1 Полупан

Дмитро

10 ІІ місце обласної гонки велоспорт На шосе парна

І, І, ІІ, ІІ місця Чемпіонат України у гонці

10

30

30

20

20

110 І Аржанова  І. В.
2 Лобачов Кирило 10 Велоспорт обл.

Велосипедний крос Чемпіон

Маунтенбайк в гонці на час ІІ м.

Маунтенбайк в гонці крос ІІм.

На шосе парна гонка ІІІ м.

На шосе в багатоденній гонці ІІІм

 

15

10

10

5

5

45 ІІ Аржанова  І. В.
3. Запара Дар’я 11 1. Чемпіонат Донецької області з футзалу серед жіночих команд сезону 2019 року І місце

2. Міській Турнір з міні футболу серед команд дівчат ІІІ місце

3. Міський Участь в Олімпійському уроці Національний олімпійський комітет України

4. Всеукраїнська акція «Грак – птах року», презентація,

1м. – міський рівень

2м. – обл. рівень

5. Всеукраїнська олімпіада «На урок» з укр. мови, участь

6.Інтернет – олімпіади з хімії,

фізики,

інформатики,

математики

7. Участь в міській олімпіаді з математики

фізики

15

 

 

1

 

0.5

 

3

10

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

32 ІІІ Резніков О.В.

 

 

 

 

Рибалко Т. О.

 

Головко А. В.

Рибалко Т. О.

Кондратьєв І. В.

Пендюх С. В.

4. Ус Гліб

 

2-А 1.Чемпіонат Донецької обл. з козацького двобою, у розділі Забава І м.

2. Чемпіонат Донецької обл. з козацького двобою, у розділі Борня 1  І м.

 

15

15

30 ІV Дерев’янко П.М.

 

5. Казмірчук Дмитро 9 Велоспорт обл..

Маунтенбайк в гонці крос ІІІм

Маунтенбайк в гонці серед юнаків Чемпіон

На шосе парна гонка ІІІ м.

5

15

5

25 V Аржанова І.В.
6. Гайстер Нікіта

 

2-Б 1.Відкритий чемпіонат Донецької області з Козацького двобою ІІІ м.

2. Чемпіонат Донецької обл. з кікбоксингу WKA І м.

3.Інтернет – конкурс Колосок золотий

4.Інтернет конкурс «Бебрас»,участь.

5.Всеукраїнська олімпіада «Всеосвіта осінь» Українська мова – 3 місце.

 

5

15

0.5

0.5

0.5

21.5 VI Дерев’янко П.М.
7 Косяк Орина 1-Б 1.Відкритий кубок Донецької області зі змішаних єдиноборств ММА  І місце

2. Відкритий чемпіонат Донецької області з козацького двобою  ІІІ місце

3.«На Урок» V Всеукраїнська інтернет-олімпіада з предметів початкової школи, диплом Іступеня

4.Всеосвіта конкурс «Основи кібербезпеки»(диплом Іступеня)

5.Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На урок» із англійської мови «Зима-2020»(диплом І ступеня)

15

5

0.5

0.5

0.5

21.5 VI Дерев’янко П.М.

Погребняк В. О.

Погребняк В. О.

 

Шарудило О. М.

8 Неманіхіна Ксенія 9 1.Міський Олімпійський урок учасник

2. Обл. кубок голови ХОДА серед дівочих команд з футзалу ІІм.

0.5

10

15 VII Резніков О.В.
9 Любченко Дмитро 8 1.Відкритий чемпіонат Донецької області з козацького двобою у розділі Борня 1  ІІ місце

2.Міський етап обласного конкурсу «Знай і люби свій край», номінація інші техніки виконання,      І місце (робота направлена на область, підсумки не повідомлялись).

10

 

 

3

13 VIIІ Дерев’янко П.М.

 

Кайгородов К. М.

10 Імерелі Анна 8 1.Відкритий чемпіонат Донецької області з козацького двобою у розділі Борня 1  ІІ місце

2.Обласний конкурс «Тварини- наші друзі», фото, 2м. міськ. етап

10

2

12 ІХ Дерев’янко П.М.

Рибалко Т. О.

11 Діденко Максим 2-А Чемпіонаті Донецької обл. з козацького двобою, у розділі Борня 1  ІІ м. 10

 

10 Х Дерев’янко П.М.
12 Зозуля Дмитро 7 Обл. Змагання з кікбоксингу м.

Краматорськ ІІІ м.

5

 

5 ХІ Дерев’янко П.М.
13 Лисенко Владислав 3-А Дзюдо міський конкурс  Новорічний кубок, ІІмісце 2 2 ХІІ Рогоза О.І.
14 Хохлов Дмитро 2-А Міській Новорічний Кубок Лиманської федерації дзюдо ІІІ м. 1 1 ХІІІ Рогоза О.І.

 

Додаток №6

 

 

з\п

 

Предмети

 

Усього учнів

Рівень знань  11 клас  за ІІ семестр
Низький Середній Достатній Високий
Кільк. % Кільк. % Кільк. % Кільк. %
1 Українська мова 14 0 0 0 0 11 79% 3 21% 100%
2 Українська література 14 0 0 0 0 7 50% 7 50% 100%
3 Зарубіжна література 14 0 0 0 0 9 64% 5 36% 100%
4 Англійська мова 14 0 0 0 0 12 86% 2 14% 100%
5 Історія : Україна і світ 14 0 0 1 7% 9 64% 4 29% 93%
6 Математика (Алгебра і початки аналізу) 14 0 0 1 7% 12 86% 1 7% 93%
7 Математика (Геометрія) 14 0 0 2 14% 11 79% 1 7% 86%
8 Біологія і екологія 14 0 0 0 0 7 50% 7 50% 100%
9 Фізика 14 0 0 0 0 10 71% 4 29% 100%
10 Астрономія 14 0 0 0 0 6 43% 8 57% 100%
11 Хімія 14 0 0 2 14% 9 64% 3 22% 86%
12 Інформатика 14 0 0 0 0 2 14% 12 86% 100%
13 Технології 14 0 0 0 0 1 7% 13 93% 100%
14 Фізична культура 14 0 0% 0 0% 2 14% 12 86% 100%
15 Захист Вітчизни 14 0 0 0 0 1 7% 13 93% 100%
16 Географія 14 0 0 0 0 3 29% 11 71% 100%

 

 

з\п

 

Предмети

 

Усього учнів

Рівень знань 11 клас за рік Якість
Низький Середній Достатній Високий
Кільк. % Кільк. % Кільк. % Кільк. %
1 Українська мова 14 0 0 0 0 11 79%       3    21% 100%
2 Українська література 14 0 0 0 0 10 71% 4 29% 100%
3 Зарубіжна література 14 0 0 0 0 10 71% 4 29% 100%
4 Англійська мова 14 0 0 0 0 12 86% 2 14% 100%
5 Історія : Україна і світ 14 0 0 2 14% 9 64% 3 22% 86%
6 Математика 14 0 0 1 7% 11 79% 2 14% 93%
7 Біологія і екологія 14 0 0 0 0 0 50% 7 50% 100%
8 Фізика 14 0 0 0 0 10 71% 4 29% 100%
9 Астрономія 14 0 0 0 0 6 43% 8 57% 100%
10 Хімія 14 0 0 2 14% 9 64% 3 22% 86%
11 Інформатика 14 0 0 0 0 2 14% 12 86% 100%
12 Технології 14 0 0 0 0 1 7% 13 93% 100%
13 Фізична культура 14 0 0% 0 0% 2 14% 12 86% 100%
14 Захист Вітчизни 14 0 0 0 0 1 7% 13 93% 100%
15 Географія 14 0 0 0 0 3 21% 11 79% 100%

 

 

з\п

 

Предмети

 

Усього учнів

Рівень знань  10 клас  за ІІ семестр Якість
Низький Середній Достатній Високий
Кільк. % Кільк. % Кільк. % Кільк. %
1 Українська мова 19 0 0 5 26 14 74 0 0 74%
2 Українська література
3 Зарубіжна література 19 0 0 3 16 13 68% 3 16% 84%
4 Англійська 19 0 0 8 42% 11 58% 0 0 58%
5 Історія: Україна і світ 19 1 5 6 32 11 58 1 5 63%
6 Громадянська освіта 19 0 0 3 16 12 63 4 21 84%
7 Математика 19 1 5 7 37 7 37% 4 21% 58%
8 Біологія і екологія 19 0 0 4 21% 12 63% 3 16% 79%
9 Географія 19 0 0 5 26% 11 58% 3 16% 74%
10 Фізика 19 0 0 1 5 14 74 4 21 95%
11 Хімія 19 1 5 6 32 12 63 0 0 63%
12 Інформатика 19 1 5% 1 5% 10 50% 7 40% 90%
13 Технології 19 0 0 2 11% 11 58% 6 31% 89%
14 Фізична культура 19

-1зв

0 0% 1 5% 8 45%

 

9 50% 95%
15 Захист Вітчизни 19 0 0 2 11% 14 74% 3 15% 89%

 

 

 

з\п

 

Предмети

 

Усього учнів

Рівень знань 10 клас за рік Якість
Низький Середній Достатній Високий
Кільк. % Кільк. % Кільк. % Кільк. %
1 Українська мова 19 0 0 5 26 14 74 0 0 74%
2 Українська література
3 Зарубіжна література 19 0 0 3 16 13 68 3 16 84%
4 Англійська 19 0 0 5 26% 13 69% 1 5% 74%
5 Історія: Україна і світ 19 1 5 7 37 10 53 1 5 58%
6 Громадянська освіта 19 0 0 2 11 12 63 5 26 89%
7 Математика 19 0 0 8 42 8 42 3 17 59%
8 Біологія і екологія 19 0 0 4 21% 13 68% 2 11% 79%
9 Географія 19 0 0 5 26% 11 58% 3 16% 74%
10 Фізика 19 0 0 1 5 15 79 3 16 95%
11 Хімія 19 1 5 7 37 11 58 0 0 58%
12 Інформатика 19 0 0 1 5% 12 63% 6 32% 95%
13 Технології 19 0 0 2 11% 12 63% 5 26% 89%
14 Фізична культура 19

-1зв.

0 0% 1 6% 8 44% 9 50% 94%
15 Захист Вітчизни 19 0 0 2 11% 12 63% 5 26% 89%

 

 

 

№ 

з\п

 

Предмети

 

Усього учнів

Рівень знань 9 клас за ІІ семестр
Низький Середній Достатній Високий
Кільк. % Кільк. % Кільк. % Кільк. % якість
1 Українська мова 28 0 0 5 18 21 75 2 7 82 %
2 Українська література 28 0 0 4 14 20 72 4 14 86 %
3 Зарубіжна література 28 0 0 4 14 21 75 3 11 86 %
4 Англійська мова 28 0 0 6 22% 20 71 % 2 7% 78 %
5 Історія України 28 0 0 6 21 15 54 7 25 79 %
6 Всесвітня історія 28 0 0 5 18 14 50 9 32 82 %
7 Алгебра  28 0 0 8 29 16 57 4 14 71 %
8 Геометрія 28 0 0 9 32 14 50 5 18 68 %
9 Біологія  28 0 0 6 21% 18 64% 4 14% 78%
10 Фізика  28 0 0 6 21 18 64 4 15 79 %
11 Хімія 28 0 0 10 35 15 54 3 11 65 %
12 Інформатика  28 0 0 5 18% 11 39% 12 43% 82 %
13 Трудове навчання 28 0 0 1 4% 8 29% 19 67% 96 %
14 Фізична культура 28 0 0% 1 4% 10 36% 17 60% 96 %
15 Основи здоров’я 28 0 0 3 11 10 36 15 54 90 %
16 Географія 28 0 0 5 18% 19 68% 4 14% 82 %
17 Основи правознавства 28 0 0 5 18 15 54 8 28 82 %
18 Мистецтво 28 0 0 6 21 12 43 10 36 79 %

 

 

 

 

№ 

з\п

 

Предмети

 

Усього учнів

Рівень знань 9 клас за рік
Низький Середній Достатній Високий
Кільк. % Кільк. % Кільк. % Кільк. % якість
1 Українська мова 28 0 0 5 18 21 75 2 7 82 %
2 Українська література 28 0 0 4 14 21 75 3 11 86 %
3 Зарубіжна література 28 0 0 4 14 21 75 3 11 86 %
4 Англійська мова 28 0 0 7 25% 19 68% 2 7% 75 %
5 Історія України 28 0 0 6 21 17 61 5 18 79 %
6 Всесвітня історія 28 0 0 6 21 17 61 5 18 79 %
7 Алгебра  28 0 0 8 29 17 60 3 11 71 %
8 Геометрія 28 0 0 10 36 14 50 4 14 64 %
9 Біологія  28 0 0 6 21 18 64 4 14 78 %
10 Фізика  28 0 0 6 21 19 68 3 11 79 %
11 Хімія 28 0 0 10 35 15 54 3 11 65 %
12 Інформатика  28 0 0 5 18% 12 43% 11 39% 82 %
13 Трудове навчання 28 0 0 1 6% 10 36% 17 58% 94 %
14 Фізична культура 28 0 0% 2 7% 7 25% 19 68% 93 %
15 Основи здоров’я 28 0 0 2 7 10 36 16 57 93 %
16 Географія 28 0 0 5 18 19 68 4 14 82 %
17 Основи правознавства 28 0 0 5 18 17 61 6 21 82 %
18 Мистецтво 28 0 0 6 22 13 46 9 32 78 %

 

 

 

№ 

з\п

 

Предмети

 

Усього учнів

Рівень знань 8 клас за ІІ семестр
Низький Середній Достатній Високий
Кільк. % Кільк. % Кільк. % Кільк. % якість
1 Українська мова (І гр) 16 0 0% 7 44% 7 44% 2 12% 56 %
2 Українська мова (ІІ гр) 17 0 0 6 35 11 65 0 0 65 %
3 Українська література 33 2 6% 8 24% 16 49% 7 21% 70 %
4 Зарубіжна література 33 0 0 12 36 14 43 7 21 64 %
5 Англійська мова (І гр) 17 0 0% 6 35% 8 47% 3 18% 65 %
6 Англійська мова (ІІгр) 16 2 12% 6 38% 6 38% 2 12% 50 %
7 Історія  Україна  33 2 6 12 36 14 43 5 15 58 %
8 Всесвітня історія 33 2 6 13 40 11 33 7 21 54 %
9 Алгебра 33 2 6 11 33 16 49 4 12 61 %
10 Геометрія 33 1 3 13 39 13 39 6 19 58 %
11 Біологія  33 1 3% 11     33% 17   51% 4 12% 63 %
12 Фізика 33 2 6 13 41 14 44 3 9 53 %
13 Хімія 33 2 6 11 33 16 48 4 12 60 %
14 Інформатика  33 0 0 9 27 17 52 7 21 73 %
15 Трудове навчання 33 1 3%       4 12% 9 27% 19 58% 85%
16 Фізична культура 32 0 0% 3 9% 10 31% 19 60% 91 %
17 Географія 33 1 3% 11 33% 19 57% 2 6% 63 %
18 Мистецтво 33 0 0 12 36 10 30 11 34 64 %
19 Основи здоров’я 33 0 0 6 18 14 43 13 39 82 %

 

 

 

№ 

з\п

 

Предмети

 

Усього учнів

Рівень знань 8 клас за рік
Низький Середній Достатній Високий
Кільк. % Кільк. % Кільк. % Кільк. % якість
1 Українська мова (І гр) 16 0 0 7 44% 7 44% 2 12% 56 %
2 Українська мова (ІІ гр) 17 0 0 6 35 11 65 0 0 65 %
3 Українська література 33 2 6% 9 27% 15 46% 7 21% 67%
4 Зарубіжна література 33 0 0 12 36 17 52 4 12 64 %
5 Англійська мова (І гр) 17 0 0 6 35% 8 47% 3 18% 65 %
6 Англійська мова (ІІгр) 16 1 6% 7 44% 5 31% 3 19% 50 %
7 Історія  Україна  33 2 6 14 43 11 33 6 18 51 %
8 Всесвітня історія 33 2 6 15 46 10 30 6 18 48 %
9 Алгебра 33 1 3 12 36 16 49 4 12 61 %
10 Геометрія 33 1 3 13 39 13 39 6 19 48 %
11 Біологія  33 1 3 9 27 19 57 4 12 69 %
12 Фізика 33 2 6 15 47 12 38 3 9 47 %
13 Хімія 33 2 6 12 36 15 46 4 12 58 %
14 Інформатика  33 0 0 7 21 19 58 7 21 79 %
15 Трудове навчання 33 0 0       2 6% 12 36% 19 58% 94 %
16 Фізична культура 32 0 0% 4 12% 9 29% 19 59% 88 %
17 Географія 33 1 3 9 27 19 57 4 12 69 %
18 Мистецтво 33 0 0 12 36 10 30 11 34 64 %
19 Основи здоров’я 33 0 0 6 18 14 43 13 39 82 %

 

 

 

№ 

з\п

 

Предмети

 

Усього учнів

Рівень знань 7 клас за ІІ семестр
Низький Середній Достатній Високий
Кільк. % Кільк. % Кільк. % Кільк. % якість
1 Українська мова (І гр) 15 0 0 4 27% 10 67% 1 6% 73 %
2 Українська мова (ІІ гр) 15 0 0 6 40 8 53 1 7 60 %
3 Українська література 30         0 0 9 30       15 50 6 20 70 %
4 Зарубіжна література 30 0 0 8 27 17 57 5 16 73 %
5 Англійська мова  30 2 6% 8 27% 15 50% 5 17% 67 %
6 Історія  України  30 2 7 10 33 12 40 6 20 60 %
7 Всесвітня історія 30 2 7 7 23 12 40 9 30 70 %
8 Алгебра 30 1 3 9 30 18 60 2 7 67 %
9 Геометрія 30 0 0 10 33 14 47 6 20 67 %
10 Біологія  30 0 0 9 30% 16 53% 5 17% 70 %
11 Фізика 30 2 7 9 30 17 57 2 6 63 %
12 Хімія 30 2 7 10 33 16 53 2 7 60 %
13 Інформатика  30 0 0 8 26 15 50 7 24 74 %
14 Трудове навчання 30 0 0 0 0 10 33% 20 67% 100%
15 Фізична культура 30

-2зв.

0 0% 0 0% 8 28% 20 72% 100%
16 Образотворче мистецтво 30 0 0 1 3% 7 23% 22 74% 97 %
17 Географія 30 0 0 8 27% 19 63% 3 10% 73 %
18 Музичне мистецтво 30 0 0 10 33% 7 23% 13 44% 67 %
19 Основи здоров’я 30 0 0 5 17 13 43 12 40 83 %

 

 

 

№ 

з\п

 

Предмети

 

Усього учнів

Рівень знань  7 клас за рік
Низький Середній Достатній Високий
Кільк. % Кільк. % Кільк. % Кільк. % якість
1 Українська мова (І гр) 15 0 0 4 27% 10 67% 1 6% 73 %
2 Українська мова (ІІ гр) 15 0 0 6 40 8 53 1 7 60 %
3 Українська література 30 1 3 8 27 14 47 7 23 70 %
4 Зарубіжна література 30 0 0 8 27 17 57 5 16 73 %
5 Англійська мова  30 1 3% 9 30% 14 47% 6 20% 67 %
6 Історія  України  30 2 7 9 30 11 36 8 27 38 %
7 Всесвітня історія 30 2 7 8 26 12 40 8 27 67 %
8 Алгебра 30 1 3 9 30 18 60 2 7 67 %
9 Геометрія 30 0 0 10 33 13 44 7 23 67 %
10 Біологія  30 0 0 9 30% 18 60% 3 10% 70 %
11 Фізика 30 2 7 9 30 17 57 2 6 63 %
12 Хімія 30 2 7 10 33 16 53 2 7 60 %
13 Інформатика  30 0 0 7 24 18 60 5 16 76 %
14 Трудове навчання 30 0 0 0 0 9 30% 21 70% 100%
15 Фізична культура 30

-2зв.

0 0% 0 0% 8 29% 20 71% 100%
16 Образотворче мистецтво 30 0 0 1 9% 7 23% 22 74% 97 %
17 Географія 30 0 0 8 27% 19 63% 3 10% 73 %
18 Музичне мистецтво 30 0 0 11 37% 6 20% 13 43% 63 %
19 Основи здоров’я 30 0 0 5 17 13 43 12 40 83 %

 

 

№ 

з\п

 

Предмети

 

Усього учнів

Рівень знань 6 клас за ІІ семестр
Низький Середній Достатній Високий
Кільк. % Кільк. % Кільк. % Кільк. % якість
1 Українська мова 21 1 5% 7 33% 11 52% 2 10% 62 %
2 Українська література 21 1 5% 4 19% 10 48% 6 28% 76 %
3 Зарубіжна література 21 0 0% 5 24% 9 43% 7 33 76 %
4 Англійська мова 21 2 9% 5 24% 9 43% 5 24% 67 %
5 Всесвітня Історія 

Історія  України (курс)

21 1 5 6 29 6 29 8 37 66 %
6 Музичне мистецтво 21 0 0% 7 33% 3 14% 11 53% 67 %
7 Математика  21 0 0 5 24 10 47 6 29 76 %
8 Біологія 21 1 5 6 29 7 33 7 33 66 %
9 Образотворче мистецтво 21 1 5% 3 14% 3 14% 14 67% 81 %
10 Інформатика  21 0 0 4 19 8 38 9 43 81 %
11 Трудове навчання 21 1 5% 2 10% 5 25% 13 60% 85 %
12 Фізична культура 21 0 0% 1 5% 4 19% 16 76% 95 %
13 Основи здоров’я 21 0 0 3 14 6 29 12 57 86 %
14 Географія 21 1 5% 5 24% 8 38% 7 33% 71 %

 

 

№ 

з\п

 

Предмети

 

Усього учнів

Рівень знань 6 клас за рік
Низький Середній Достатній Високий
Кільк. % Кільк. % Кільк. % Кільк. % якість
1 Українська мова 21 1 5% 7 33% 11 52% 2 10% 62 %
2 Українська література 21 1 5% 5 24% 8 38% 7 33% 71 %
3 Зарубіжна література 21 0 0% 7 33% 7 34% 7 33% 67 %
4 Англійська мова 21 2 9% 5 24% 10 48% 4 19% 67 %
5 Всесвітня Історія 

Історія  України (курс)

21 1 5 6 29 6 29 8 37 66 %
6 Музичне мистецтво 21 0 0% 7 33% 3 14% 11 53% 67 %
7 Математика  21 0 0 6 29 8 38 7 33 71 %
8 Біологія 21 1 5 6 29 8 38 6 29 67 %
9 Образотворче мистецтво 21 0 0 1 5% 7 33% 13 62% 95 %
10 Інформатика  21 0 0 4 19 7 33 10 48 81 %
11 Трудове навчання 21 1 5% 0 0 6 29% 14 66% 95 %
12 Фізична культура 21 0 0% 1 5% 3 14% 17 81% 95 %
13 Основи здоров’я 21 0 0 3 14 7 33 11 52 85 %
14 Географія 21 1 5% 5 24% 8 38% 7 33% 71 %

 

 

№ 

з\п

 

Предмети

 

Усього учнів

Рівень знань  5 клас за ІІ семестр
Низький Середній Достатній Високий
Кільк. % Кільк. % Кільк. % Кільк. %
1 Українська мова І гр. 16 2 12% 4 25% 8 50% 2 13% 63 %
2 Українська мова  ІІ гр. 17 3 18 5 29 7 41 2 12 53 %
3 Українська література 33 5 15 10 30 14 43 4 12 55 %
4 Зарубіжна література 33 0 0 8 24 18 55 7 21 76 %
5 Англійська мова І гр.

                               ІІ гр.

13

20

3

0

23%

0

5

6

38%

30%

3

10

23%

50%

2

4

16%

20%

39 %

70 %

6 Історія  України  33 3 9 12 37 7 21 11 33 54 %
7 Музичне мистецтво 33 0 0 9 27% 12 36% 12 37% 73 %
8 Математика  33 0 0 12 36 11 33 10 31 64 %
9 Природознавство 33 2 6 10 30 16 48 5 15 53 %
10 Образотворче мистецтво 33 0 0 5 15% 6 18% 22 67% 85 %
11 Інформатика  33 4 12 6 18 14 43 9 27 70 %
12 Трудове навчання 33 0 0 5 15% 12 36% 16 49% 85 %
13 Фізична культура 33

-1зв.

0 0% 6 19% 4 12% 22 69% 81 %
14 Основи здоров’я 33 0 0 8 24 13 40 12 36 76 %

 

 

№ 

з\п

 

Предмети

 

Усього учнів

Рівень знань 5 клас за рік
Низький Середній Достатній Високий
Кільк. % Кільк. % Кільк. % Кільк. %
1 Українська мова І гр. 16 2 12% 4 25% 9 57% 1 6% 63 %
2 Українська мова  ІІ гр. 17 3 18 5 29 7 41 2 12 53 %
3 Українська література 33 5 15 8 24 16 49 4 12 61 %
4 Зарубіжна література 33 0 0 8 24 18 55 7 21 76 %
5 Англійська мова І гр.

                               ІІ гр.

13

20

3

0

23%

0

5

6

38%

30%

3

9

23%

45%

2

5

16%

25%

39 %

70 %

6 Історія  України  33 3 9 12 37 12 37 6 17 54 %
7 Музичне мистецтво 33 0 0 9 27% 12 36% 12 37% 73 %
8 Математика  33 0 0 12 36 11 33 10 31 64 %
9 Природознавство 33 2 6 10 30 17 52 4 12 64 %
10 Образотворче мистецтво 33 0 0 4 12% 11 33% 18 35% 68 %
11 Інформатика  33 0 0 8 24 17 52 8 24 76 %
12 Трудове навчання 33 0 0 2 6% 14 42% 17 52% 94 %
13 Фізична культура 33

-1зв

0 0% 6 19% 5 16% 21 65% 81 %
14 Основи здоров’я 33 0 0 8 24 14 43 11 33 76 %

 

 

№ 

з\п

 

Предмети

 

Усього учнів

Рівень знань  3-а ІІ семестр
Низький Середній Достатній Високий
Кільк. % Кільк. % Кільк. % Кільк. % якість
1 Українська мова 18 2 11% 9 48% 7 41%    41%
2 Літературне читання 18 0 0 8 44% 6 33% 4 23% 56 %
3 Англійська мова  18 0 0 9 50% 5 28% 4 22% 50 %
4 Математика 18 0 0 9 50% 9 50%    50%
5 Природознавство 18 0 0 6 33% 7 38% 5 29% 67 %

 

 

№ 

з\п

 

Предмети

 

Усього учнів

Рівень знань 3-а за рік
Низький Середній Достатній Високий
Кільк. % Кільк. % Кільк. % Кільк. % якість
1 Українська мова 18 2 12% 9 47% 7 41% 0 41%
2 Літературне читання 18 1 6% 8 44% 5 27% 4 23% 50 %
3 Англійська мова  18 0 0 10 56% 5 28% 3 16% 44 %
4 Математика 18 2 12% 8 44% 8 44% 0   44%
5 Природознавство 18 1 6% 6 30% 10 58% 1 6% 64 %

 

 

№ 

з\п

 

Предмети

 

Усього учнів

Рівень знань  3-б за ІІ семестр
Низький Середній Достатній Високий
Кільк. % Кільк. % Кільк. % Кільк. % якість
1 Українська мова     25 0 0 5 20% 17 68% 3   12% 80 %
2 Літературне читання 25 0 0 2 8% 13 52% 10 40% 92 %
3 Англійська мова 25 0 0 4 16% 5 20% 16 64% 84 %
4 Математика 25 0 0 4 16% 14 56% 7 28% 84 %
5 Природознавство 25 0 0 4 16% 17 68% 4 16% 84 %

 

 

№ 

з\п

 

Предмети

 

Усього учнів

Рівень знань 3-б клас за рік
Початковий Середній Достатній Високий
Кільк. % Кільк. % Кільк. % Кільк. % якість
1 Українська мова     25 0 0 7 28% 15 60% 3 12%    72 %
2 Літературне читання 25 0 0 2 8% 15 60% 8 32% 92 %
3 Англійська мова 25 0 0 1 4% 12 48% 12 48% 96 %
4 Математика 25 0 0 5 20% 15 60% 5 20% 80 %
5 Природознавство 25 0 0 4 16% 17 68% 4 16% 84 %

 

 

№ 

з\п

 

Предмети

 

Усього учнів

Рівень знань  4-а клас за ІІ семестр
Низький Середній Достатній Високий
Кільк. % Кільк. % Кільк. % Кільк. % якість
1 Українська мова 22 3 13% 5 23% 12 55% 2 9% 64 %
2 Літературне читання 22 2 9% 3 13% 9 41% 8 37% 78 %
3 Англійська мова 22 4 18% 1 5% 8 36% 9 41% 77 %
4 Математика 22 3 14% 3 14% 14 63% 2 9% 72 %
5 Природознавство 22 0 0% 4 18% 8 37% 10 45% 82 %

 

 

№ 

з\п

 

Предмети

 

Усього учнів

Рівень знань 4-а клас за рік
Низький Середній Достатній Високий
Кільк. % Кільк. % Кільк. % Кільк. % якість
1 Українська мова 22 3 13% 5 23% 12 55% 2 9% 64 %
2 Літературне читання 22 2 9% 3 13% 9 41% 8 37% 78 %
3 Англійська мова  22 4 18% 1 5% 9 41% 8 36% 77 %
4 Математика 22 3 14% 3 14% 14 63% 2 9% 72 %
5 Природознавство 22 0 0% 4 18% 8 37% 10 45% 82 %

 

 

№ 

з\п

 

Предмети

Усього учнів Рівень знань 4-б клас за ІІ семестр
Початковий Середній Достатній Високий
Кільк. % Кільк. % Кільк. % Кільк. % якість
1 Українська мова 18 0 0 8 44% 7 39% 3 17% 56%
2 Літературне читання 18 0 0 4 23% 8 44% 6 33% 77%
3 Англійська мова 18 0 0 7 39% 8 44% 3 17% 61%
4 Математика 18 0 0 8 44% 8 44% 2 11% 55%
5 Природознавство 18 0 0 4 23% 9 50% 5 27% 77%

 

 

№ 

з\п

 

Предмети

Усього учнів Рівень знань 4-б за рік
Початковий Середній Достатній Високий
Кільк. % Кільк. % Кільк. % Кільк. % якість
1 Українська мова 18 0 0 9 50 7 39 2 11 50%
2 Літературне читання 18 0 0 6 33 8 44 4 23 77%
3 Англійська мова 18 0 0 10 56% 6 33% 2 11% 44%
4 Математика 18 0 0 8 44% 8 44% 2 11% 55%
5 Природознавство 18 0 0 7 39 7 39 4 22 61%

 

Додаток № 7